Clatronic BS 1285 User Manual Page: 55

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 55
55
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Не використовуйте пристрій у потенційно вибухонебез-
печному приміщенні.
Ніколи не використовуйте пристрій для прибирання ви-
бухонебезпечних рідин (наприклад, мазуту, бензину,
розчинників для фарб, ацетону) або пилу (наприклад,
магнієвого або алюмінієвого пилу), горючих газів, нероз-
ведених розчинників або кислот існує небезпека вибу-
ху! Турбулентність, спричинена всмоктуванням повітря,
може призвести до утворення вибухонебезпечних випа-
рів або сумішів. Такі суміші можуть пошкодити викорис-
товувані частини і матеріали.
Не ремонтуйте прилад самі, але зверніться до автори-
зованого фахівця. Для запобігання загрозі пошкоджений
кабель живлення слід замінити на еквівалентний виключ-
но виробником, або нашою сервісною службою або ін-
шою кваліфікованою особою.
Цей пристрій можуть використовувати діти, старші
8 років, і особи з обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими здібностями чи особи без достатнього
досвіду і знань, якщо вони використовують пристрій під
наглядом або були проінструктовані щодо використання
пристрою в безпечний спосіб і усвідомлюють, яку небез-
пеку він може становити.
Діти не повинні гратися з пристроєм.
Чищення і обслуговування пристрою не повинні викону-
ватись дітьми без нагляду дорослих.
Не прибирайте гарячий попіл, загострені або гострі пред-
мети!