Clatronic BS 1285 User Manual Page: 46

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 46
46
Możliwa przyczyna:
Przewód ssący lub dysza zatkane ciałem obcym.
Co robić:
Sprawdź, czy w akcesoriach nie ma ciał obcych.
Możliwa przyczyna:
Urządzenie spadło.
Co robić:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Poczekać na całkowite zatrzymanie silniczka
3. Ponownie rozpocząć pracę.
• Urządzeniewyłączasiępodczaspracy.
Możliwa przyczyna:
Urządzenie wyposażone jest w termiczny wyłącznik,
który automatycznie wyłącza urządzenie w razie
przegrzania.
Co robić:
Poczekać na całkowite wystygnięcie urządzenia
przez ok. 15 minut przed ponownym użyciem.
Dane techniczne
Model: ................................................................... BS 1285
Napięcie zasilające: ........................ 220-240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
P
nom.
: ........................................................ 1200-1400 W
P
maks.
: .................................................................1600 W
Stopień ochrony: ............................................................... II
Objętość zbiornika: ................................................ ok. 20 L
Pojemność użyteczna przy zastosowaniu do
czyszczenia na mokro: .......................................... ok. 10 L
Pojemność użyteczna przy zastosowaniu ltra
stałego: ..................................................................... ok. 6 L
Waga netto: ......................................................... ok. 5,8 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicz-
nych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy
bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania
dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektroma-
gnetycznej.
Warunki gwarancji
Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od
daty zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie
14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą
gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia
powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów
lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając
wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymienia-
jąc całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komple-
cie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwaran-
cyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym
opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opako-
wania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas
transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzia-
nych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowią-
zany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny
koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
mechanicznych, termicznych, chemicznych uszko-
dzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił ze-
wnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne,
zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia
elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda
zasilania,
sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, bate-
rii, akumulatorów,
uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaści-
wego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowa-
nia, przechowywania, konserwacji, samowolnego
zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian
konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub
osoby niepowołane,
roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o
ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nie-
istotny wpływ na wartość lub działanie tego urządze-
nia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży,
nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek,
nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustale-
nia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu
jest nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po
upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części
lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się,
wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszko-
dowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje
inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są
uwzględniane przez tą gwarancję.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłą-
cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupujące-
go wynikających z niezgodności towaru z umową.