Clatronic BS 1285 User Manual Page: 45

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 45
45
6. Zamontuj akcesoria.
7. Podłączyć wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalo-
wanego uziemionego gniazdka.
8. Włącz urządzenie.
UWAGA:
Natychmiastowo wyłączać urządzenie w poniższych
sytuacjach:
Podczas spieniania
Jeśli wydobywa się z niego płyn
Kiedy urządzenie jest pełne.
Kiedy urządzenie spadnie.
WSKAZÓWKA:
Element zbierający może utrzymać maks. 10 litrów
płynu (bez spieniania).
Jeśli w elemencie zbierającym tworzy się piana, to
maksymalna pojemność wynosi tylko 1, 5 litrów!
Gdy zbiornik jest pełny, wyłącznik pływakowy
zamyka otwór ssący i silnik pracuje na wyższych
obrotach. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie
i opróżnić je.
Opróżnianie filtra permanentnego i elementu zbiera-
jącego.
1. Wyłącz urządzenie wyłącznikiem głównym. Proszę
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2. Otworzyć mechanizmy blokujące. Zdejmij obudo
silnika.
3. Wyjąć ltr permanentny. Potrzasnąć nim.
4. Zdjąć przewód ssący.
5. Opróżnij pojemnik zbiorczy.
6. Włożyć z powrotem ltr permanentny do elementu
zbierającego w razie konieczności.
7. Zamontuj z powrotem przyłącze do węża i obudowę
silnika.
8. Zamknąć mechanizmy blokujące.
9. Kontynuuj pracę.
Czyszczenie i przechowywanie
OSTRZEŻENIE:
Zawsze przed rozpoczęciem procesu czyszczenia
prosimy wyciągnąć wtyczkę zgniazdka elektryczne-
go.
Obudowy silnika nie wolno do czyszczenia zanu-
rzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia
elektrycznego lub pożaru.
UWAGA:
Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych
przed-miotów.
Nie używaj ostrych lub ściernych środków czysz-
czących.
Pojemnik zbiorczy
Po użyciu przepłucz pojemnik zbiorczy czystą wodą.
Zanieczyszczenia ze zbiornika można usunąć za
pomogą gąbki lub szczotki nylonowej.
Filtr permanentny i piankowy filtr ochronny
Wyczyścić piankowy ltr permanentny po każdym trzecim
lub piątym opróżnianiu.
Zdjąć obudowę silniczka i wyjąć ltr.
Szybkie czyszczenie: Wytrząsnąć lub wyczyścić
pędzelkiem ltry, aby usunąć osady.
Pranie ręczne: większe zabrudzenia należy usuw
przez pranie ręczne w temperaturze do 40°C.
WSKAZÓWKA:
Zawsze poczekać na osuszenie ltrów na powie-
trzu!
Zawsze zaczynać pracę z suchymi ltrami!
Obudowa
OSTRZEŻENIE:
Nie zanurzać silniczka w wodzie!
Obudowę można przetrzeć lekko zwilżoną szmatką.
Po czyszczeniu wszystkie części oczyść suchą
szmatką.
Przechowywanie
Oczyścić urządzenie zgodnie z opisem i pocze-kać,
aż wyschnie.
Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginal-
nym opakowaniu, jeśli nie jest używane przez dłuższe
okresy czasu.
Zawsze trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci,
w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Eliminowanie usterek i zakłóceń
• Urządzenieniedziała.
Co robić:
Sprawdź przyłącze sieciowe.
Sprawdź położenie przełącznika.
• Urządzenieniessie.
Możliwa przyczyna:
Element zbierający jest pełny.
Co robić:
Opróżnić element zbierajacy.
Możliwa przyczyna:
Brakuje pierścienia uszczelniającego między obudo-
wą silniczka a elementem zbierającym.
Co robić:
Sprawdź uszczelkę.