Clatronic BS 1285 User Manual Page: 42

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 42
42
OSTRZEŻENIE:
Nie używaj urządzeniach w pomieszczeniach z zagrożeniem
wybuchowym.
Nigdy nie zbieraj odkurzaczem wybuchowych płynów (olej
opałowy, benzyna, rozcieńczalnik do farb, aceton) i pyłów (p
magnezu i aluminium), palnych gazów oraz nierozcieńczo-
nych rozpuszczalników i kwasów, niebezpieczeństwo wybu-
chu! Zawirowania zasysanego powietrza mogą spowodow
powstawanie par i mieszanin wybuchowych. Substancje te
mogą działać agresywnie na użyte części i materiały.
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu
lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli
przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to
powinien on bwymieniony u producenta lub w specjalnym
zakładzie naprawczym albo przez wykwalikowaną osobę w
celu uniknięcia zagrożenia.
Urządzenie to może bużywane przez dzieci w wieku lat 8
lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością zyczną, zmysło-
lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy,
jeśli one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak ko-
rzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają
sobie spraz istniejących niebezpieczeństw.
Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane
przez dzieci bez nadzoru.
Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przedmio-
w ostrych i ostro zakończonych!
Podczas pracy odkurzacza proszę trzymać włosy, ubranie i
części ciała z daleka od końcówki!