Clatronic BS 1285 User Manual Page: 41

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 41
41
Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w
ramach działalności gospodarczej.
Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz.
Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpo-
średniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w
żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płyn-
nych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać
urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest
wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć
wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli
chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w
celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek
zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urzą-
dzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę
sieciową z gniazda.
Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia
należy przestać korzystać z urządzenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać
swobodnie dostępnych części opakowania (torby
plastikowe, kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpie-
czeństwo uduszenia!
Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wska-
zówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania“.
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzie-
ję, że korzystanie z niego sprawi Państwu przyjemność.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkow-
nika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do
tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia
urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje
na potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia
lub innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokład-
nie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją
wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możli-
wości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym.
Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także
instrukcję obsługi.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywat-
nego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia.
Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
pracy odkurzacza
OSTRZEŻENIE:
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego!
• Odkurzacza można używać w pomieszczeniach wilgotnych tyl-
ko, jeżeli w obwodzie prądowym jest zainstalowany bezpiecz-
nik różnicowo-prądowy.
W razie wątpliwości skorzystaj z pomocy uprawnionego elektryka.
• Jeżeli napełnione wodą urządzenie przewróci się, przed jego
podniesieniem zawsze najpierw wyciągnij wtyczkę sieciową.
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub serwisowa-
niem urządzenia.