Clatronic BS 1285 User Manual Page: 15

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 15
15
OPMERKING:
Als schuim zich in de houder verzamelt, dan is de
maximale capaciteit slechts 1,5 liter!
Als de opvangbak vol is, sluit de vlotterklep de zuig-
opening en draait de motor met verhoogd toerental.
Schakel het apparaat onmiddellijk uit en leeg de
opvangbak.
Het permanente filter en de houder legen
1. Schakel het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar.
Trek de netsteker uit de contactdoos.
2. Open de vergrendelaars. Verwijder de motorbehui-
zing.
3. Verwijder het permanente lter indien van toepassing.
Leegschudden.
4. Verwijder de zuigslang.
5. Leeg de opvangbak.
6. Plaats het permanente lter terug op de houder
indien van toepassing.
7. Monteer de slangaansluiting en plaats de motorbe-
huizing.
8. Sluit de vergrendelaars.
9. Neem het apparaat weer in bedrijf.
Reinigen en bewaren
WAARSCHUWING:
Trek altijd de stekker uit het stopcontact vooraleer u
het toestel schoonmaakt.
Dompel de motorbehuizing voor de reiniging in
geen geval onder in water. Dit zou tot een elektri-
sche schok of brand kunnen leiden.
LET OP:
Gebruik géén draadborstel of andere schurende
voorwerpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmid-
delen.
Opvangbak
U kunt de opvangbak na het gebruik met schoon
water uitspoelen.
U kunt verontreinigingen in de bak verwijderen met
een spons of een nylonborstel.
Het permanente filter en het beschermende filter zijn
gemaakt van schuim
Reinig het beschermende lter van schuim na drie of vijf
keer legen.
Verwijder het motorhuis en verwijder het lter.
Korte reiniging: De lters leegkloppen of vuil met
een borstel verwijderen.
Handwas: bij hardnekkige verontreinigingen advise-
ren wij een handwas tot 40 °C uit te voeren.
OPMERKING:
Filters altijd aan de open lucht laten drogen!
Gebruik het apparaat uitsluitend met droge lters!
Behuizing
WAARSCHUWING:
De motor nooit in water onderdompelen!
De behuizing kan met een licht vochtige doek worden
afgeveegd.
Droog alle delen na de reiniging af met een droge
doek.
Bewaren
Reinig het apparaat zoals beschreven en laat het dro-
gen.
Wij raden aan het apparaat in de originele verpak-
king op te bergen wanneer u het voor langere tijd niet
gebruikt.
Berg het apparaat altijd op buiten bereik van kinderen
en op een droge, goed geventileerde plek.
Verhelpen van storingen
• Apparaatfunctioneertniet.
Maatregel:
Controleer de netaansluiting.
Controleer de stand van de schakelaar.
• Apparaatzuigtniet.
Mogelijk oorzaak:
De houder is vol.
Maatregel:
De houder leegmaken.
Mogelijk oorzaak:
De afdichtring tussen het motorhuis en de houder
ontbreekt
Maatregel:
Controleer de dichting.
Mogelijk oorzaak:
In de zuigslang of het mondstuk bevindt zich een
vreemd voorwerp.
Maatregel:
Controleer het toebehoren op vreemde voorwerpen.
Mogelijk oorzaak:
Het apparaat is omgevallen.
Maatregel:
1. Het apparaat uitschakelen.
2. Wacht totdat de motor geheel tot stilstand is
gekomen
3. Het apparaat opnieuw starten.