Clatronic BS 1285 User Manual Page: 12

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 12
12
WAARSCHUWING:
Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes.
Zuig met dit apparaat nooit explosieve vloeistoffen (bijv.
stookolie, benzine, verfverdunner, aceton), explosieve stof-
fen (bijv. magnesium- en aluminiumstof), brandbare gassen
en onverdunde oplosmiddelen en zuren op. Explosiegevaar!
Door het rondwervelen van de zuiglucht kunnen explosieve
dampen of mengsels ontstaan. Deze stoffen kunnen de ge-
bruikte onderdelen en materialen aantasten.
Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een
geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een de-
fecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische
dienst of een eender gekwaliceerde persoon vervangen
door een soortgelijke kabel.
Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke
of mentale vermogens, of personen met onvoldoende kennis
en ervaring als zij begeleid worden of zijn geïnstrueerd in het
veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reinigen en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen
worden uitgevoerd zonder begeleiding.
Zuig nooit hete as, spitse of scherpe voorwerpen op!
Houd tijdens het zuig in haar een, kleding en lichaamsdelen
van de zuigmond verwijderd!
Houd de zuiger verwijderd van warmtebronnen zoals radiato-
ren, kachels enz!