Clatronic BS 1285 User Manual Page: 11

Clatronic BS 1285 User Manual Page: 11
11
Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen
hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in
vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik
het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of
nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoe-
voer onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de
stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel)
wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken
aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de
ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op
zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u
schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden
gebruikt.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik
van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er
bestaat gevaar voor verstikking!
Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstruc-
ties” in acht.
Gebruiksaanwijzing
Bedankt voor het uitkiezen van ons product. We hopen
dat u veel plezier van het toestel heeft.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en
toont mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handlei-
ding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen
met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de
doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding
mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend
voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is
niet geschikt voor commercieel gebruik.
Speciale veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok!
Gebruik de zuiger alléén in vochtige vertrekken wanneer voor
uw bescherming een FI-veiligheidsschakelaar is de stroom-
kring is voorgeschakeld.
Vraag bij twijfel een geautoriseerde elektro-installateur om
raad.
Wanneer de met water gevulde zuiger ongewild omvalt, moet
u altijd eerst de stroomtoevoer onderbreken voordat u hem
weer overeind zet.
Het apparaat loskoppelen van het stopcontact voordat u het
apparaat schoonmaakt of onderhoudt.