Clatronic BS 1294 User Manual Page: 40

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 40
40
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektryczne-
go, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii,
akumulatorów,
uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego
lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przecho-
wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz
wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez użytkownika lub osoby niepowołane,
roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile
one zgodne z podanymi przez producenta,
prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny
wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie
wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna
wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprze-
daży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie
daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe
urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem
gwarancji na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są
wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia
wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez
gwarancję.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikają-
cych z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie
należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do
zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt
elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w
swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.