Clatronic BS 1294 User Manual Page: 39

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 39
39
Eliminowanie usterek i zakłóceń
Urządzenie nie działa.
Co robić:
Sprawdź podłączenie do sieci.
Sprawdź położenie wyłącznika.
Urządzenie nie odkurza (brak ssania).
Możliwa przyczyna:
Pojemnik na pył jest zapełniony.
Co robić:
Opróżnić pojemnik na pył.
lub
Możliwa przyczyna:
Filtry są zabrudzone.
Co robić:
Oczyść części.
lub
Możliwa przyczyna:
Ciała obce w wężu ssącym lub dyszy.
Co robić:
Sprawdź osprzęt, czy nie ma w nim ciał obcych.
Dane techniczne
Model:..........................................................................BS 1294
Napięcie zasilające: ............................. 220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Stopień ochrony: .....................................................................
Masa netto: ..............................................................ok. 4,70 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych
i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Dane techniczne odkurzaczy
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)
nr 665 / 2013
Znak towarowy Clatronic
Model BS 1294
Klasa efektywności
energetycznej
1)
A
Zużycie energii
Roczne zużycie energii
2)
kWh / rok 26,7
Klasa skuteczności
odkurzania
Klasa skuteczności
odkurzania dywanu
E
Klasa skuteczności
odkurzania podłogi twardej
B
Klasa reemisji kurzu C
Poziom głośności dB(A) re1pW 76,0
Znamionowa moc
wejściowa
W 700
1) Od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektyw-
ność).
2) Średnie roczne zużycie energii (kWh na rok) zmierzone
na podstawie 50 cykli odkurzania.
Faktyczne roczne zużycie energii zależy od sposobu
użytkowania urządzenia.
Wskazówka
Wyżej wymienione wartości zostały ustalone dla przełączal-
nej rury zasysającej.
Aktualna wersja zakupionego urządzenia jest zgodna z
poniższymi europejskimi standardami i dyrektywami:
Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014 / 35 / WE
Dyrektywa dotycząca zgodności elektromagnetycznej
(EMC) 2014 / 30 / WE
Dyrektywa RoHS 2011 / 65 / UE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) 2009 / 125 / WE
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI w sprawie wymogów
dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy (UE) nr
666 / 2013
Warunki gwarancji
Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty
zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni
od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną
do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym
urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wyko-
nania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli
uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie
wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do
sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub
innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko
uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu
ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych
w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest
użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń
sprzętu i wywołanych nimi wad,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych
takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia
zasilania i innych zdarzeń losowych,