Clatronic BS 1294 User Manual Page: 38

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 38
38
5. Szczotką oczyścić ltry.
W przypadku silnego za-
brudzenia umyć ltry pod
bieżącą wodą.
6. Przed ponownym monta-
żem pozwolić ltrom na
całkowicie wyschnięcie na
wolnym powietrzu!
7. Pojemnik na pył wytrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki, a
następnie wytrzeć go do sucha.
8. Po całkowitym wyschnięciu
ltrów nylonowy ltr przy-
mocować do ltra HEPA.
9. Z powrotem zamontować
wkład ltra w pokrywie po-
jemnika na pył, wykorzystu-
jąc do tego celu wycięcia
w pokrywie. Wkład ltra
obrócić w kierunku symbolu
CLOSE tak.
10. Pokrywkę wraz z wkładem ltra ponownie stawić do pojem-
nika na pył. Zamknąć pokrywkę w taki sposób, aby znak
ustawił się w jednej linii z symbolem .
11. Pojemnik na pył zamontować do urządzenia.
Filtr ochronny silnika (ltr wlotowy)
Filtr wlotowy usytuowany jest w komorze pojemnika na kurz.
Jest on umieszczony pionowo w tylnej części jego obudowy.
Nie usuwać uszczelki gumowej! Wyciągnąć ltr (czarna pianka)
do przodu. Czyść ltr ochronny silnika co około 10 opróżnienie
pojemnika na kurz.
Jeśli to konieczne, możesz
wymyć ltr w ciepłej wodzie
bez żadnych dodatków. Włóż
go z powrotem dopiero po jego
całkowitym wyschnięciu.
Filtr wylotowy (7)
Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w ltr wylotowy.
Umieszczony on jest na tylnej ściance odkurzacza pod prowad-
nicą.
Zalecamy czyszczenie ltra co 6 miesięcy w celu zapewnienia
poprawnego funkcjonowania.
1. Naciśnij dźwigienkę po le-
wej stronie i zdejmij kratkę
wentylacyjną.
2. Wyjąć wkładkę ltra i
wyczyścić zgodnie z
powyższym opisem.
3. Umieścić całkowicie suchy ltr z powrotem na kratce
wentylacyjnej.
4. Wstawić kratkę wentylacyjną z powrotem na urządze-
nie. Prosimy zwrócić uwagę na prowadzące nadlewy.
Zamocowaniu kratki wylotowej powietrza musi towarzyszyć
słyszalny dźwięk kliknięcia.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie.
Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.
UWAGA:
Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych
przed-miotów.
Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
Obudowę należy czyścić miękką i suchą ściereczką bez dodat-
ku żadnych środków czyszczących!
Przechowywanie
Prosimy pozostawić urządzenie do całkowitego schłodzenia.
Proszę w całości schować przewód.
Zaczep haczyk dyszy podłogowej w uchwycie na tylnej
ściance urządzenia.
Umieszczając urządzenie pionowo: Powieś uchwyt na
akcesoria (na rurze ssącej) w jego miejscu pod spodem
urządzenia.