Clatronic BS 1294 User Manual Page: 35

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 35
35
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego
celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to
nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności
gospodarczej.
Nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać
urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promie-
niowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie
zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi.
Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeże-
li urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast
wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za
przewód).
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie
Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczysz-
czenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę
zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie
należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z
gniazda.
Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy
przestać korzystać z urządzenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swo-
bodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
Instrukcje obsługi
Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że
jego użytkowanie będzie ze sobą niosło wiele korzyści.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Uwagi ogólne
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
Specjalne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy odkurzacza
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz
skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód
zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub
starsze, osoby z obniżoną sprawnością zyczną, zmysłową lub
umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one
nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urzą-
dzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istnieją-
cych niebezpieczeństw.