Clatronic BS 1294 User Manual Page: 10

Clatronic BS 1294 User Manual Page: 10
10
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de
voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt
voor commercieel gebruik.
Het apparaat niet buiten gebruiken. Bescherm het tegen
hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistof-
fen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat
niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden
apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u
het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt
of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte
verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van
uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat
gevaar voor verstikking!
Gebruiksaanwjzing
Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het
gebruik van het apparaat zult genieten.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal ge-
kenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongeval-
len en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene Opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding
uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het
garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de
binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de
machine aan derden doorgeeft.
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat
Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geauto-
riseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd
alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender ge-
kwaliceerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel.
Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8
jaar, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale ver-
mogens, of personen met onvoldoende kennis en ervaring als zij
begeleid worden of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het
apparaat en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reinigen en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen wor-
den uitgevoerd zonder begeleiding.