Ghibli M 21 I User Manual Page: 99

Ghibli M 21 I User Manual Page: 99
HR
HR - 91
TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE
Napon..................... Vidi pločicu s podacima
Snaga motora...................................1200 W
Razina zvuka..................................60 dB(A)
Podtlak ..........................................240 mbar
Korisni kapacitet spremnika ................... 11 l
Kapacitet spremnika za deterdžent .......... 7 l
Dimenzije ..................530 x 380 x 485H mm
Težina .............................................. 10,5 kg
Dodatni nastavci............................ Ø 36 mm
NAČIN UPOTREBE
Ovaj uređaj je osmišljen za pranje svih vrsta
tekstila, tapisona, sjedala automobila, podo-
va itd. postupkom prskanja i ekstrakcije.
Može ga se upotrebljavati i za usisavanje
prašine te suhe i tekuće prljavštine pomoću
odgovarajućih dodataka dostupnih na za-
htjev.
Uređaj je osmišljen samo za ove načine upo-
trebe.
OPASNOST:
Proizvođač se ne može smatrati odgovor-
nim za eventualna oštećenja prouzroko-
vana neprikladnom ili nepravilnom upo-
trebom.
Svaki drugačiji oblik upotrebe oslobađa
proizvođača od odgovornosti za štete na-
nesene ljudima i/ili stvarima te dovodi do
gubitka svih prava iz jamstva.
NEPRAVILNA UPOTREBA
Ne upotrebljavajte uređaj za:
- Usisavanje zapaljivih, eksplozivnih, koro-
zivnih ili toksičnih tvari.
- Usisavanje toplih tvari.
- Ne upotrebljavajte uređaj na kojem se
postavljeni dodaci za usisavanje tekućina
kako biste usisavali prašine i obrnuto.
Ne upotrebljavajte uređaj u prostorima u koji-
ma postoji opasnost od eksplozije.
PRIPREMA
UREĐAJA
Spajanje cijevi
- Umetnite, sve do kraja, naglavak (1 Sl. 1)
usisne cijevi u otvor (2 Sl. 1) koji se nalazi
na spremniku.
- Da biste otkvačili naglavak (1 Sl. 2) po-
maknite polugicu (3 Fig. 2) u smjeru ka-
zaljke na satu i povucite naglavak prema
van (1 Sl. 2).
- Spojite cjevčicu (4 Sl. 3) za dovod de-
terdženta na brzi priključak (5 Sl.3); da
biste cjevčicu otkvačili pritisnite brzi pri-
ključak (5 Sl.3) prema unutra.
- Spojite cjevčicu (6 Sl. 4) za usisavanje
deterdženta na brzi priključak (7 Sl.4); da
biste cjevčicu otkvačili pritisnite brzi pri-
ključak (7 Sl.4) prema unutra.
Spajanje krutih cijevi (ako njima raspola-
žete) za pranje tapisona ili tvrdih podova.
Nakon što ste spojili usisnu cijev na otvor
koji se nalazi na spremniku, postupite kako
slijedi:
- Provjerite nalazi li se polugica (8 Sl.5) u
okomitom položaju pa priključite na er-
gonomsku ručku (9 Sl.5) savitljive cijevi
prvu produžnu cijev (10 Sl.5) i pričvrstite
je zakretanjem polugice (8 Fig.5) u vodo-
ravni položaj.
- Na prvu produžnu cijev (10 Sl. 6) priklju-
čite drugu produžnu cijev (11 Sl.6) i pri-
čvrstite je zakretanjem polugice (12 Sl.6)
kako je prethodno opisano za prvu pro-
dužnu cijev.
- Priključite na drugu produžnu cijev (11
Sl.7) nastavak za podne obloge (13 Sl.7)
i pričvrstite ga zakretanjem polugice (14
Sl.7) na prethodno opisan način.
Sastavljanje cijevi (ako njima raspolažete)
za pranje tekstilnih obloga.
Nakon što ste spojili usisnu cijev na otvor
koji se nalazi na spremniku, postupite kako
slijedi: