Ghibli M 21 I User Manual Page: 85

Ghibli M 21 I User Manual Page: 85
RO
RO - 77
- Controlaţi ca levierul (8 Fig.8) fie în
poziţie verticală şi apoi agăţaţi la mânerul
ergonomic (9 Fig.8) la duza corespunză-
toare pentru ţesuturi (15 Fig.8) şi blocaţi-l
rotind levierul (8 Fig.8) în orizontală.
Asamblarea tuburilor profesionale pentru
spălarea ţesuturilor (dacă este în dotare).
După ce aţi cuplat tubul de aspirare la duza
care se află pe rezervor acţionaţi după cum
urmează:
- Introduceţi duza corespunzătoare pen-
tru ţesuturi (16 Fig.9) în tubul flexibil (17
Fig.9).
- Cuplaţi tubul pentru detergent (18 Fig.9)
la cuplarea rapidă (19 Fig.9) care se află
în tubul flexibil; pentru a-l detaşa împin-
geţi cuplarea rapidă (19 Fig.9) spre tub.
Umplerea rezervorului cu detergent.
- Înlăturaţi dopul (20 Fig.10) vărsaţi în re-
zervorul (21 Fig.10) lichidul detergent co-
respunzător pentru suprafaţa de spălat.
NOTĂ:
Pentru dozarea detergentului se fac referiri
în instrucţiunile firmei producătoare.
- Remontaţi dopul (20 Fig.10)
FUNCŢIONAREA
APARATULUI
- Aparatul este dotat cu roţi şi deci în timpul
folosirii poate fi tras prin intermediul tubu-
lui flexibil.
-
Pentru ridicarea lui introduceţi degetul mâi-
nii sub mânerul corespunzător (22 Fig.11)
aflat în partea superioară a capacului.
Pornirea aparatului
- Introduceţi ştecherul (23 Fig.12) în priza
de curent electric.
- Apăsaţi întrerupătorul (24 Fig.13) pe “I”
pentru pornirea motorului de aspirare, în
consecinţă întrerupătorul se va ilumina.
- Apăsaţi întrerupătorul (25 Fig.13) pe “I”
pentru pompa detergentului, în consecin-
ţă întrerupătorul se va ilumina.
NOTĂ:
Funcţionarea motorului de aspirare şi a pom-
pei detergentului sunt independente şi deci
este posibil:
- se efectueze spălarea ţesuturilor sau
a pardoselilor / mochetelor pornind numai
pompa detergentului;
- să se spele şi simultan să se aspire lichi-
dul pornind contemporan pompa deter-
gentului şi aspirarea;
- se aspire lichide pornind numai moto-
rul de aspirare.
NOTĂ:
Cu mânerul ergonomic (dacă este în dotare)
este posibilă reglarea forţei de aspirare acţi-
onând selectorul (26 Fig.14).
Deschizând fereastra mică (27 Fig.14) se ob-
ţine o putere de aspirare redusă.
Spălarea pardoselilor sau a mochetelor
- Pentru spălarea pardoselilor sau a mo-
chetelor este necesar să montaţi tubul cu
mâner ergonomic (9 Fig.15), prelungirile
rigide (10 şi 11 Fig.15) şi duza pentru par-
doseli (13 Fig.15), dacă sunt în dotare.
- Porniţi aspirarea şi pompa detergentului
apăsând pe întrerupătoarele corespun-
zătoare (24 - 25 Fig.13).
- Apăsaţi butonul (28 Fig.15) pentru a dis-
tribui detergentul, eliberaţi butonul pentru
oprirea distribuirii.
Este posibilă blocarea butonului (28
Fig.15) în poziţie apăsată (distribuirea
detergentului continuă) deplasând curso-
rul (29 Fig.15) spre butonul (28 Fig.15).
Readucând cursorul (29 Fig.15) în pozi-
ţie iniţială butonul se eliberează şi se blo-
chează distribuirea detergentului.
- Detergentul distribuit spală pardoseala /
mocheta şi lichidul murdar este aspirat în
rezervorul aparatului.
Pentru suprafeţe foarte murdare se re-
comandă distribuirea detergentului pe
suprafaţa murdară fără a-l aspira lăsân-
du-l să acţioneze câteva secunde apoi se
spală şi se aspiră.