Ghibli M 21 I User Manual Page: 82

Ghibli M 21 I User Manual Page: 82
ITHU
HU - 74
- Távolítsa el a tisztítószer tartót (20. ábra,
21) a megfelelő fogantyúk felemelésé-
vel.
- Vegye le a tisztítószer tároló dugót (10.
ábra, 20) és ürítse ki a fennmaradt folya-
dékot egy erre alkalmas tárolóba.
- Mossa ki a tisztítószer tároló belsejét fo-
lyóvízzel.
- Szerelje össze a készüléket az ellenkező
sorrendben.
- Engedjen a tisztítószer tartóba tiszta vi-
zet, csatlakoztassa a berendezést az
elektromos áramhoz és indítsa be a szi-
vattyút a kapcsoló megnyomásával (13.
ábra, 25).
- Tisztítsa meg a kört a gomb megnyomá-
sával (15. ábra, 28) vagy a kart (15. ábra,
32) a csőnyílás típusától függően.
- Adagoljon folyadékot a csőnyílásból ad-
dig, amíg a fúvókából tiszta víz folyik ki.
- Ürítse ki a tisztítószer üzemanyagtartály-
ban levő vizet, az előzőekben leírtak sze-
rint.
A berendezés testének tisztítása
- Tisztítsa meg a készüléket egy nedves
vagy semleges tisztítószerrel beitatott ru-
hával.
VESZÉLY:
Ne mossa le a készüléket vízsugárral.
Időszakos ellenőrzés
Levegő kimenet szűrő ellenőrzése
- Hajtsa ki a csavarokat (22. ábra, 38) és
vegye le a fedelet (22. ábra, 39).
- Távolítsa el a szűrőszivacsot (23. ábra
40) és tisztítsa meg levegősugárral (24.
ábra).
A szűrőszivacsot langyos vízzel mosható
majd a teljes megszáradása után vissza-
szerelhető; ha túl piszkos, cserélje ki.
- Szerelje össze a készüléket a szétszere-
léssel ellentétes sorrendben.
A tisztítószer adagoló
fúvóka tisztítása
Ha azt veszi észre, hogy a tisztítószer adago-
lás nem egyenletes, akkor meg kell tisztítani
a fúvókát a következőkben leírtak szerint:
- Válassza le az anyacsavart (25. ábra,
37).
- Távolítsa el a fúvókát (25. ábra, 38) és
tisztítsa meg folyóvízben, ha eldugult, ak-
kor egy tűvel óvatosan tisztítsa meg, oda-
figyelve, hogy ne deformálja el a fúvókát.
- Szerelje össze a készüléket az ellenkező
sorrendben.
A tisztítószer felszívó szűrő tisztítása
Ha azt veszi észre, hogy a tisztítószer nem ke-
rül rendesen felszívásra, akkor a tisztítószer
üzemanyagtartályban levő felszívószűrőt el-
lenőrizni kell és meg kell tisztítani.
- Egy csavarhúzóval akassza le a beszívó
dugót (26. ábra, 39) és húzza ki a megfe-
lelő felszívó csövecskét az üzemanyag-
tartályból.
- Távolítsa el a szűrőt (26. ábra, 40) és
mossa le folyóvízben, ha túlságosan el-
dugult, akkor ki kell cserélni.
- Szerelje össze a készüléket az ellenkező
sorrendben.
A padlózat csőnyílás
gumilapátkájának cseréje
(amennyiben jelen van)
Ha a padlózat tisztítása során problémái van-
nak a tisztítóvíz felszívásával, és a padlózat
vagy a padlószőnyeg nedves marad, akkor
ellenőrizze a gumilapátka állapotát (27. ábra,
41).
Ha az elhasználódott vagy megsérült, akkor
ki kell cserélni, a gumilapátka és a serték ki-
húzásával a csőnyílásból, mint azt a 27. ábra
is mutatja.
CSEREALKATRÉSZEK
Kézi könyökvédő (auto változat)
Kód. 7180085
M7 kihúzó + szalag Kód. 6010692
Kis kihúzó Kód. 6010695