Ghibli M 21 I User Manual Page: 80

Ghibli M 21 I User Manual Page: 80
ITHU
HU - 72
- Ellenőrizze, hogy (8. ábra, 8) a kar függő-
leges helyzetben legyen, majd akassza a
rugalmas tömlő ergonómikus fogantyújá-
ra (8. ábra, 9) az első hosszabbító csövet
(8. ábra, 15) és rögzítse a kar (8. ábra, 8)
vízszintes helyzetbe forgatásával.
Szövetek tisztítására használt professzi-
onális cső összeszerelése (amennyiben
jelen van).
A szívótömlő száron levő csőnyílásra csatla-
koztatása után a következőképpen járjon el:
-
Helyezze be a szövet tisztító csőnyílást (9.
ábra, 16) a rugalmas tömlőbe (9. ábra, 17).
- Csatlakoztassa a tisztítószer csövét (9.
ábra, 18) a rugalmas tömlőn levő gyors-
csatlakozó elemhez (9. ábra, 19); a le-
akasztáshoz nyomja a gyorscsatlakozó
elemet (9. ábra, 19) a cső felé.
A tisztítószer üzemanyagtartály feltöltése.
- Távolítsa el a dugót (10. ábra, 20), töltse
az üzemanyagtartályba (10. ábra, 21) a
tisztítandó felület tisztítására alkalmas fo-
lyékony tisztítószert.
MEGJEGYZÉS:
A tisztítószer adagolásához olvassa el a
gyártó utasításait.
- Szerelje vissza a dugót (10. ábra, 20).
A BERENDEZÉS
HASZNÁLATA
-
A készüléken kerekek vannak, tehát a rugal-
mas tömlőnél fogva maga után húzhatja.
- A felemeléséhez dugja be az ujjait a meg-
felelő fogóba (11. ábra 22), amely a fedő
felső részén lett kiképezve.
A berendezés beindítása
- Dugja be a tápvezetéket (12. ábra 23) az
elektromos aljzatba.
- Nyomja a kapcsolót (13. ábra, 24) „I”
helyzetbe, hogy beindítsa a felszívó mo-
tort, a kapcsoló felvillan.
- Nyomja a kapcsolót (13. ábra, 25) „I”
helyzetbe, hogy beindítsa a tisztítószer
szivattyút, a kapcsoló felvillan.
MEGJEGYZÉS:
A beszívó motor és a tisztítószer szivattyú
működése egymástól független, tehát lehet-
séges:
- szövetek vagy padlózatok / padlószőnye-
gek tisztítása, a tisztítószer szivattyú be-
indításával;
- tisztítani és egyidőben folyadékot felszív-
ni, a tisztítószer szivattyú és a beszívó
egyidejű beindításával;
- folyadékot felszívni, csak a beszívó mo-
tor beindításával.
MEGJEGYZÉS:
Az ergonómikus fogantyú (amennyiben jelen
van) kiválasztójával szabályozhatja a beszí-
vó erőt (14. ábra, 26).
A kisablak megnyitásával (14. ábra 27) a szí-
vóerő csökken.
Padlózat és padlószőnyeg tisztítása
-
A padlózatok és padlószőnyeg tisztításá-
hoz szerelje fel a fogantyút az ergonómikus
csővel (15. ábra, 9), a merev hosszabbító
csöveket (15. ábra, 10. és 11) és a pad-
lózathoz való csőnyílást (15. ábra, 13),
amennyiben jelen vannak.
-
Indítsa el a felszívást és a tisztítószer szi-
vattyút a kapcsolóikkal (13. ábra, 24 - 25).
- Nyomja meg a gombot (15. ábra, 28) a
tisztítószer adagolásához, engedje el az
adagolás leállításához.
A kapcsolót (15. ábra, 28) rögzítheti meg-
nyomott helyzetben (folyamatos adago-
lás), a tolattyút (15. ábra, 29) a gomb (15.
ábra, 28) felé helyezve.
A tolattyú (15. ábra, 29) eredeti helyzetbe
állításával a kapcsoló felszabadul és a
tisztítószer adagolás leáll.
- Az adagolt tisztítószerrel tisztítja a pad-
lózatot / padlószőnyeget, és a piszkos
folyadék a berendezés üzemanyagtartá-
lyába kerül felszívásra.
A nagyon szennyezett területekre ajánla-
tos tisztítószert spriccelni felszívás nélkül,
hogy hasson egy pár másodpercig, majd
tisztítsa meg újra és szívja fel a piszkot.