Ghibli M 21 I User Manual Page: 75

Ghibli M 21 I User Manual Page: 75
TR
TR - 67
- Önce küçük kanadın (8 Res. 8) dik ko-
numda olup olmadığını kontrol ediniz,
daha sonra kumaş yıkama ucunu (15
Res. 8) esnek borunun ergonomik tuta-
mağına (9 Res.8) takıp kanadı (8 Res. 8)
yatay konuma getirerek sabitleyiniz.
Profesyonel kumaş yıkama borularının
montajı (varsa).
Emme borusunu gövdenin üzerindeki ağıza
bağladıktan sonra aşağıdaki işlemleri yapı-
nız:
- Kumaş yıkama ucunu (16 Res.9) esnek
boruya (17 Res.9) takınız.
- Deterjan borusunu (18 Res. 9) esnek bo-
rudaki çabuk bağlamalı rakora (19 Res.9)
takınız; sökmek içinse çabuk bağlamalı
rakoru (19 Res.9) boruya doğru itiniz.
Deterjan tankının doldurulması.
- Kapağı (20 Res.10) çıkarınız, yıkanacak
olan zemine uygun deterjanı tanka (21
Res. 10) doldurunuz.
NOT:
Deterjan miktarı için imalatçı firmanın tali-
matlarına uyunuz.
- Kapağı (20 Res.10) yerine takınız.
CİHAZIN KULLANIMI
- Cihaz tekerleklerle donatılmıştır, dolayı-
sıyla kullanım sırasında esnek boru vası-
tasıyla sürüklenebilir.
- Cihazı kaldırmak için parmaklarınızı ka-
pağın üst tarafında bulunan tutamağa (22
Res.11) sokunuz.
Cihazın çalıştırılması
- Fişi (23 Res.12) elektrik prizine takınız.
- Emme motorunu çalıştırmak için açma
kapama düğmesini (24 Res. 13) “I” üzeri-
ne getirip bastırınız; düğmenin ışığı yana-
caktır.
- Deterjan pompasını çalıştırmak için açma
kapama düğmesini (25 Res. 13) “I” üzeri-
ne getirip bastırınız; düğmenin ışığı yana-
caktır.
NOT:
Emme motorunun ve deterjan pompası bir-
birlerinden bağımsız çalışırlar, dolayısıyla
aşağıdakiler mümkündür:
- kumaşları veya zemin / halıları sadece
deterjan pompasını çalıştırarak yıkamak;
- deterjan pompasıyla emme işlevini aynı
anda çalıştırarak yıkamayı ve emmeyi
eşzamanlı şekilde yapmak;
- sadece emme motorunu çalıştırarak sıvı
çekmek.
NOT:
Ergonomik tutamağın (varsa) üzerindeki de-
rece düğmesiyle (26 Res. 14) emme gücü
ayarlanabilir.
Küçük bölmeyi (27 Res.14) açarak daha -
şük bir emme gücü elde edilir.
Zemin veya halı yıkama
- Zemin veya halı yıkamak için ergonomik
tutamaklı borunun (9 Res. 15), varsa sert
uzatma borularının (10 ve 11 Res. 15) ve
zemin yıkama ucunun (13 Res. 15) mon-
te edilmesi gerekir.
- İlgili düğmelere basarak emme işlevini
ve deterjan pompasını çalıştırınız (24-25
Res. 13).
- Deterjanı akıtmak için (28 Res. 15) düğ-
meye basınız, durdurmak istediğiniz za-
man düğmeyi bırakınız.
Düğmeyi (28 Res. 15) basılı halde sabit-
leyebilirsiniz (sürekli deterjan akışı); bu-
nun için imleci (29 Res. 15) düğmeye (28
Res. 15) doğru itmeniz gerekir.
İmleci (29 Res. 15) ilk konumuna geri
döndürerek düğmeyi serbest bırakabilir-
siniz; bu durumda deterjan akışı durur.
- Akıtılan deterjan zemini /halıyı yıkar ve
kirli sıvı cihazın tankına çekilir.
Yoğun kirler için deterjanı kirli kısma akı-
tıp birkaç dakika bekletmeniz, daha sonra
üzerinden geçerek yıkayıp çekmeniz tav-
siye edilir.