Ghibli M 21 I User Manual Page: 72

Ghibli M 21 I User Manual Page: 72
ITSK
SK - 64
- Uvoľňite páčky (35 obr. 18) a odstráňte
hornú časť prístroja (36 obr. 19), ktorej
súčasťou je aj motor.
- Odstráňte nádobu na čistiaci prostriedok
(21 obr. 20) tak, že ju zdvihnete za prí-
slušné rukoväti.
- Odstráňte zátku (20 obr. 10) nádoby na
čistiaci prostriedok a zvyšnú kvapalinu
vyprázdnite do vhodnej nádoby.
- Vnútrajšok nádoby na čistiaci prostriedok
vymyte tečúcou vodou.
- Uveďte všetko na svoje miesto tak, že
jednotlivé úkony vykonáte v opačnom
slede.
- Nalejte do nádoby na čistiaci prostriedok
čistú vodu, zapojte prístroj do elektriny a
stlačením vypínača (25 obr. 13) spusťte
dávkovacie čerpadlo.
- Stlačením tlačidla (28 obr. 15) alebo páč-
ky (32 obr. 15) - v závislosti od typu hubi-
ce - obvod vyčistite.
- Vypustite z hubice kvapalinu, dokiaľ z
trysky nezačne tiecť čistá voda.
- Vypustite vodu nachádzajúcu sa v nádrži
na čistiaci prostriedok tak, ako je popísa-
né vyššie.
Čistenie telesa prístroja
- Teleso prístroja vyčistite s použitím han-
dry namočenej vo vode alebo neutrálnom
čistiacom prostriedku.
NEBEZPEČENSTVO:
Nečistite prístroj prúdom vody.
Pravidelné kontroly
Kontrola filtra odvodu vzduchu
- Odskrutkujte skrutky (38 obr. 22) a od-
stráňte viečko (39 obr. 22).
- Odstráňte hubku filtra (40 obr. 23) a vy-
čistite ju prúdom vzduchu (obr. 24).
Hubku filtra možno omyť vo vlažnej vode
a opätovne ju namontovať po úplnom
oschnutí; ak je príliš špinavá, vymeňte
ju.
- Uveďte všetko na svoje miesto tak, že
jednotlivé úkony vykonáte v opačnom
slede.
Čistenie trysky hubice na čistiaci
prostriedok
Ak si povšimnete, že čistiaci prostriedok ne-
vyteká rovnomerne, je treba v súlade s nižšie
uvedeným popisom vyčistiť trysku:
- Odstráňte objímku (37 obr. 25).
- Odstráňte trysku (38 obr. 25), vyčistite ju
pod tečúcou vodou a ak je upchatá, po-
užite špendlík, pričom dbajte na to, aby
nedošlo k deformácii tvaru trysky.
- Uveďte všetko na svoje miesto tak, že
jednotlivé úkony vykonáte v opačnom
slede.
Čistenie sacieho filtru čistiaceho
prostriedku
Ak si povšimnete, že nedochádza k správne-
mu nasávaniu čistiaceho prostriedku, je treba
skontrolovať a vyčistiť sací filter umiestnený
vnútri nádoby na čistiaci prostriedok.
- Pomocou skrutkovača uvoľnite zátku sa-
nia (39 obr. 26) a vyberte ju z nádrže spo-
lu s príslušnou sacou rúrkou.
- Odstráňte filter (40 obr. 26) a omyte ho
pod tečúcou vodou, ak je príliš upchatý,
je treba ho vymeniť.
- Uveďte všetko na svoje miesto tak, že
jednotlivé úkony vykonáte v opačnom
slede.
Výmena zberača hubice na podlahy
(ak je súčasťou prístroja)
Ak máte počas mytia podláh problém s nasá-
vaním mycej kvapaliny a podlaha alebo ko-
berec zostáva mokrý, je treba skontrolovať
stav zberača (41 obr. 27).
Ak je zberač opotrebovaný alebo poškode-
ný, je treba ho vymeniť sňatím dielu zberača
so štetinami z hubice tak, ako je uvedené na
obrázku 27.
NÁHRADNÉ DIELY
Ručná hadica (ves. auto) Kód 7180085
Extraktor M7 + pások Kód 6010692
Malá hadica Kód 6010695