Ghibli M 21 I User Manual Page: 71

Ghibli M 21 I User Manual Page: 71
SK
SK - 63
POZNÁMKA:
Aby nedošlo k poškodení čerpadla čistiace-
ho prostriedku odporúčame, aby ste v prí-
pade, že čistiaci prostriedok niekoľko minút
nepoužívate, pomocou príslušného tlačidla
čerpadlo vypli.
POZNÁMKA:
Ak je záchytná nádrž plná, prístroj sa stane
hlučnejším a nevykonáva odsávanie, proto
prístroj vypnite a nádrž vyprázdnite spôso-
bom popísaným v príslušných odsekoch.
Mytie kresiel
- Namontujte na príslušnú trubicu (31 obr.
16) hubicu na tkaniny (30 obr. 16).
- Stlačením príslušných vypínačov spusti-
te sanie a čerpadlo čistiaceho prostriedku
(24 - 25 obr. 13).
-
Položte hubicu na tkaninu, mierne potlačte
a potom stlačte tlačidlo (28 obr. 15) nebo
páčku (32 obr. 15) - v závislosti od typu
hubice - čím dôjde k aplikácii čistiaceho
prostriedku, uvoľnením aplikáciu zastavíte.
V prípade veľmi špinavých povrchov
odporúčame, aby ste na špinavú časť
umiestnili čistiaci prostriedok a nechali ho
niekoľko sekúnd pôsobiť bez toho, aby
ste ho odsali, a potom danú časť umyli a
vykonali odsávanie.
POZNÁMKA:
Aby nedošlo k poškodení čerpadla čistiaceho
prostriedku odporúčame, aby ste v prípade, že
čistiaci prostriedok na niekoľko minút nepoužíva-
te, pomocou príslušného tlačidla čerpadlo vypli.
POZNÁMKA:
Ak je záchytná nádrž plná, prístroj sa stane
hlučnejším a nevykonáva odsávanie, proto
prístroj vypnite a nádrž vyprázdnite spôso-
bom popísaným v príslušných odsekoch.
Vypnutie prístroja
- Stlačte tlačidlá (24 a 25 obr. 13) so sym-
bolom „0“, čím prístroj vypnete; žiarovky
umiestnené vo vypínačoch zhasnú.
- Vyberte zástrčku (23 obr. 12) z elektrickej
zásuvky.
- Naviňte kábel (33 obr. 17) a vložte ho na
príslušný hák (34 obr. 17).
ČISTENIE A ÚDRŽBA
NEBEZPEČENSTVO:
Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu v
rámci údržby vyberte zástrčku z elektric-
kej zásuvky.
Každodenné čistenie
Vyprázdnenie záchytnej nádrže
- Odpojte trubicu pre prívod čistiaceho
prostriedku (4 obr. 3) a hadicu (1 obr. 2).
- Odpojte trubicu pre nasávanie čistiaceho
prostriedku (6 obr. 4).
- Uvoľňite páčky (35 obr. 18) a odstráňte
hornú časť prístroja (36 obr. 19), ktorej
súčasťou je aj motor.
- Odstráňte nádobu na čistiaci prostriedok
(21 obr. 20) tak, že ju zdvihnete za prí-
slušné rukoväti.
- Vyprázdnite kvapalinu obsiahnutú v zá-
chytnej nádrži (37 obr. 21) do odtokového
kanálu.
- Vyčistite vnútrajšok nádrže tečúcou vo-
dou a potom všetko uveďte na svoje
miesto, pričom jednotlivé úkony vykonaj-
te v opačnom slede.
Čistenie obvodu pre dávkovanie
čistiaceho prostriedku
Po ukončení práce s prístrojom je treba
vyčistiť obvod pre dávkovanie čistiaceho
prostriedku, aby nedošlo k jeho upchatiu; po-
stupujte nasledujúcim spôsobom:
- Odpojte trubicu pre prívod čistiaceho
prostriedku (4 obr. 3).
- Odpojte trubicu pre nasávanie čistiaceho
prostriedku (6 obr. 4).