Ghibli M 21 I User Manual Page: 70

Ghibli M 21 I User Manual Page: 70
ITSK
SK - 62
- Skontrolujte, či je páčka (8 obr. 8) vo zvis-
lej polohe, potom na ergonomickú ruko-
väť (9 obr. 8) upevnite hubicu na tkaniny
(15 obr. 8) a vodorovným otočením páčky
(8 obr. 8) ju zablokujte.
Montáž profesionálnej trubice na mytie
tkanín (ak súčasťou prístroja).
Po napojení sacej trubice na nástavec na-
chádzajúci sa v telese prístroja postupujte
nasledujúcim spôsobom:
- Vložte do hadice (17 obr. 9) hubicu na
tkaniny (16 obr. 9).
- Pripojte trubicu čistiaceho prostriedku (18
obr. 9) k rýchlej prípojke (19 obr. 9) na-
chádzajúcej sa na hadici; pre jej uvoľne-
nie na rýchlu prípojku (19 obr. 9) zatlačte
smerom k trubici.
Napĺňanie nádrže na čistiaci prostriedok.
- Odstráňte zátku (20 obr. 10), nalejte do
nádrže (21 obr. 10) čistiaci prostriedok
vhodný pre povrch, ktorý hodláte myť.
POZNÁMKA:
Dávkovanie čistiaceho prostriedku je uvede-
né v pokynoch výrobcu.
- Vráťte zátku (20 obr. 10) na svoje miesto
POUŽITIE PRÍSTROJA
- Prístroj je vybavený kolieskami, a preto
je možné ho počas používania poťahovať
za hadicu.
- Ak chcete prístroj zdvihnúť, chyťte ho
prstami za príslušné držadlo (22 obr. 11)
vytvorené v hornej časti veka.
Spustenie prístroja
- Vložte zástrčku (23 obr. 12) do elektrickej
zásuvky.
- Stlačte vypínač (24 obr. 13) so symbolom
„I“, čím sa spustí sací motor, vypínač sa
rozsvieti.
- Stlačte vypínač (25 obr. 13) so symbo-
lom „I“, čím sa spustí čerpadlo čistiaceho
prostriedku, vypínač sa rozsvieti.
POZNÁMKA:
Sací motor a čerpadlo čistiaceho prostriedku
fungujú nezávisle, preto je možné:
-
myť tkaniny alebo podlahy / koberce len
spustením čerpadla čistiaceho prostriedku;
- myť a zároveň sať kvapalinu súčasným
spustením čerpadla čistiaceho prostried-
ku a sania;
- sať kvapaliny len spustením sacieho mo-
tora.
POZNÁMKA:
Intenzitu vysávania je možné upraviť pomocou
prepínača (26 obr. 14) umiestneného na ergo-
nomickej rukoväti (ak je súčasťou prístroja).
Otvorením otvoru (27 obr. 14) možno intenzi-
tu vysávania znížiť.
Mytie podláh alebo kobercov
- Pre mytie podláh alebo kobercov je treba
namontovať trubicu s ergonomickou ru-
koväťou (9 obr. 15), pevné nástavce (10
a 11 obr. 15) a hubicu na podlahy (13 obr.
15) - ak sú súčasťou prístroja.
- Stlačením príslušných vypínačov spusťte
sanie a čerpadlo čistiaceho prostriedku
(24 - 25 obr. 13).
- Čistiaci prostriedok dodáte stlačením tla-
čidla (28 obr. 15), uvoľnením tlačidla sa
jeho dodávka zastaví.
Posunutím jazdca (29 obr. 15) smerom k
tlačidlu (28 obr. 15) je možné tlačidlo (28
obr. 15) zablokovať v stlačenej polohe
(stála dodávka čistiaceho prostriedku).
Opätovným uvedením jazdca (29 obr. 15)
do pôvodnej polohy sa tlačidlo uvoľní a do-
dávka čistiaceho prostriedku sa zablokuje.
- Dodaný čistiaci prostriedok myje podlahu
/ koberec a špinavá kvapalina je odsáva-
ná do nádrže prístroja.
V prípadne veľmi špinavých povrchov
odporúčame, aby ste na špinavú časť
umiestnili čistiaci prostriedok a nechali ho
niekoľko sekúnd pôsobiť bez toho, aby
ste ho odsali, a potom danú časť umyli a
vykonali odsávanie.