Ghibli M 21 I User Manual Page: 69

Ghibli M 21 I User Manual Page: 69
SK
SK - 61
TECHNICKÉ
VLASTNOSTI
Napätie .........................Pozri štítok s údajmi
Výkon motora ...................................1200 W
Úroveň hluku ..................................60 dB(A)
Podtlak ..........................................240 mbar
Využiteľný objem nádrže ........................ 11 l
Objem nádrže na čistiaci prostriedok ....... 7 l
Rozmery ....................530 x 380 x 485H mm
Hmotnosť ........................................ 10,5 kg
Príslušenstvo................................. Ø 36 mm
DRUH POUŽITIA
Tento prístroj bol navrhnutý pre mytie postre-
kom a odsávaním všetkých typov tkanín, ko-
bercov, sedadiel v aute, podláh atď...
S odpovedajúcim príslušenstvom - k dodaniu
na požiadanie - je možné prístroj použiť ako
vysávač a odsávača pevných látok aj kvapa-
lín.
Bol skonštruovaný len pre tieto účely.
NEBEZPEČENSTVO:
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
vzniknuté v dôsledku nepatričného a ne-
správneho použitia.
Akékoľvek iné použitie zbavuje výrob-
cu zodpovednosti za škody na osobách
a/lebo veciach a bude mať za následok
stratu platnosti všetkých záručných pod-
mienok.
NESPRÁVNE POUŽITIE
Nepoužívajte prístroj na:
- Vysávanie horľavých, výbušných, koro-
zívnych alebo toxických látok.
- Vysávanie horúcich látok.
- Nepoužívajte prístroj vo verzii pre odsá-
vanie kvapalín na vysávanie prachu a
naopak.
Nepoužívajte prístroj v prostredí, kde hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
PRÍPRAVA
PRÍSTROJA
Montáž hadíc
- Vložte objímku (1 obr. 1) sacej trubice do
otvoru nachádzajúceho sa v telese prí-
stroja (2 obr. 1) do dorazovej polohy.
- Pre uvoľnenie objímky (1 obr. 2) posuňte
páčku (3 obr. 2) v smere hodinových ruči-
čiek a potom objímku potiahnite smerom
von (1 obr. 2).
- Pripojte trubicu (4 obr. 3) pre prívod čis-
tiaceho prostriedku k rýchlej prípojke (5
obr.3); pre jej uvoľnenie na rýchlu prípojku
(5 obr.3) zatlačte smerom dovnútra.
- Pripojte trubicu (6 obr. 4) pre nasávanie
čistiaceho prostriedku k rýchlej prípojke (7
obr.4); pre jej uvoľnenie na rýchlu prípojku
(7 obr.4) zatlačte smerom dovnútra.
Montáž pevnej trubice na mytie kobercov
alebo podláh (ak súčasťou prístroja).
Po napojení sacej trubice na nástavec na-
chádzajúci sa v telese prístroja postupujte
nasledujúcim spôsobom:
- Skontrolujte, či je páčka (8 obr. 5) vo zvis-
lej polohe, potom upevnite ergonomickú
rukoväť (9 obr. 5) hadice na prvý násta-
vec (10 obr. 5) a vodorovným otočením
páčky (8 obr. 5) ju zablokujte.
- Upevnite na prvý nástavec (10 obr. 6)
druhý nástavec (11 obr. 6) a zablokujte
ho pomocou páčky (12 obr. 6) tak, ako je
popísané vyššie pre prvý nástavec.
- Upevnite na druhý nástavec (11 obr. 7)
hubicu na podlahy (13 obr. 7) a zablokuj-
te ju pomocou páčky (14 obr. 7) tak, ako
je popísané vyššie.
Montáž trubice na mytie tkanín (ak súčas-
ťou prístroja).
Po napojení sacej trubice na nástavec na-
chádzajúci sa v telese prístroja postupujte
nasledujúcim spôsobom: