Ghibli M 21 I User Manual Page: 67

Ghibli M 21 I User Manual Page: 67
CS
CS - 59
- Vyčistěte vnitřní část nádoby na čistící
přípravek tekoucí vodou.
- Znovu vše sestavte opačným postupem.
- Do nádoby na čistící přípravek nalijte čis-
tou vodu, připojte přístroj na zdroj elek-
trického proudu a spusťte dávkovací čer-
padlo stisknutím vypínače (25 Obr.13).
- Vyčistěte okruh stisknutím tlačítka (28
Obr.15) nebo páčky (32 Obr.15), podle
typu nátrubku.
- Nátrubkem vypouštějte kapalinu dokud
nebude vytékat čistá voda.
- Vylijte vodu z nádrže na čistící přípravek
podle výše uvedeného pokynu.
Čištění nádoby přístroje
- Těleso přístroje čistěte hadrem navlhče-
ným ve vodě nebo v neutrálním čistícím
přípravku.
NEBEZPEČÍ:
Nikdy nemyjte přístroj proudem vody.
Pravidelné kontroly
Kontrola filtru výstupu vzduchu
- Vyšroubujte šrouby (38 Obr.22) a od-
straňte víko (39 Obr.22).
- Vyjměte houbičku filtru (40 Obr.23) a vy-
čistěte ji proudem vzduchu (Obr.24).
Houbička filtru může být vyčištěna vlaž-
nou vodou a znovu nasazena po dokona-
lém vysušení; pokud je velmi zanesená,
je nutné ji vyměnit.
- Znovu vše sestavte opačným postupem.
Čištění trysky pro dodávku čistícího
přípravku
Pokud si všimnete, že dodávka čistícího pří-
pravku není stejnoměrná, je nutné vyčistit
trysku podle následujících pokynů:
- Vyjměte objímku (37 Obr.25).
- Vyjměte trysku (38 Obr.25) a vyčistěte ji
tekoucí vodou, pokud je zanesená použij-
te špendlík a dávejte pozor, aby nedošlo
k poškození profilu trysky.
- Znovu vše sestavte opačným postupem.
Čištění sacího filtru čistícího přípravku
Pokud si všimnete, že čistící přípravek není
odsáván správným způsobem, je nutné zkon-
trolovat a vyčistit sací filtr umístěný uvnitř -
drže na čistící přípravek.
- Pomocí šroubováku uvolněte uzávěr sání
(39 Obr.26) a vyjměte jej spolu s přísluš-
nou hadičkou pro odsávání z nádrže.
- Vyjměte filtr (40 Obr.26) a očistěte jej te-
koucí vodou; pokud je příliš zanesený, je
nutné jej vyměnit.
- Znovu vše sestavte opačným postupem.
Výměna stěrače nátrubku na podlahu
(pokud je přítomný)
Pokud budete mít během čištění podlahy
potíže s odsáváním čistící kapaliny a podla-
ha nebo koberec zůstanou mokré, je nutné
zkontrolovat stav stěrače (41 Obr.27).
Pokud je stěrač opotřebovaný nebo poško-
zený, je nutné jej vyměnit vysunutím stěrače
s kartáčkem podle znázornění na obrázku
27.
NÁHRADNÍ DÍLY
Ruční nástavec (ver. auto)
Kód 7180085
Extraktor M7 + strip Kód 6010692
Malý nástavec Kód 6010695