Ghibli M 21 I User Manual Page: 66

Ghibli M 21 I User Manual Page: 66
ITCS
CS - 58
POZNÁMKA:
Pro zamezení poškození čerpadla čistícího
přípravku se doporučuje pomocí příslušného
vypínače zastavit provoz čerpadla, pokud
přípravek není dodáván několik minut.
POZNÁMKA:
Pokud je sběrná nádrž plná, přístroj se stane
hlučnějším a sací výkon se sníží; je tedy nut-
vypnout přístroj a vyprázdnit nádrž podle
pokynů v příslušných odstavcích
Čištění sedadel
- Namontujte nátrubek na textilie (30
Obr.16) na příslušnou trubku (31
Obr.16).
- Zapněte vysávání a čerpadlo čistícího
přípravku stisknutím příslušných vypína-
čů (24 - 25 Obr.13).
- Položte nátrubek na textilii, lehce přitlačte
a poté stiskněte tlačítko (28 Obr.15) nebo
páčku (32 Obr.15), podle typu nátrubku,
pro spuštění dodávky čistícího přípravku;
pro přerušení dodávky uvolněte.
U velmi znečištěného povrchu se
doporučuje nanést čistící přípravek na
zašpiněnou plochu a nechat jej působit,
poté plochu přečistit a odsát.
POZNÁMKA:
Pro zamezení poškození čerpadla čistícího
přípravku se doporučuje pomocí příslušného
vypínače zastavit provoz čerpadla, pokud
přípravek není dodáván několik minut.
POZNÁMKA:
Pokud je sběrná nádrž plná, přístroj se stane
hlučnějším a sací výkon se sníží; je tedy nut-
vypnout přístroj a vyprázdnit nádrž podle
pokynů v příslušných odstavcích
Vypínání přístroje
- Stiskněte vypínače (24 a 25 Obr.13) do
polohy “0” a vypněte přístroj; kontrolky na
vypínačích zhasnou.
- Odpojte zástrčku (23 Obr.12) z elektrické
zásuvky.
- Navijte kabel (33 Obr.17) a uchyťte jej do
svého uložení (34 Obr.17).
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
NEBEZPEČÍ:
Před jakoukoli údržbou vždy odpojte pří-
stroj z elektrické zásuvky.
Každodenní čištění
Vyprazdňování sběrné nádrže
- Odpojte trubku pro přívod čistícího pří-
pravku (4 Obr.3) a ohebnou hadici (1
Obr.2).
- Odpojte trubku pro odsávání čistícího pří-
pravku (6 Obr.4).
- Uvolněte páčky (35 Obr.18) a vyjměte
čelní stranu (36 Obr.19) včetně motoru.
- Vyjměte nádobu na čistící přípravek (21
Obr.20) zdvižením příslušných držadel.
- Do odpadu vylijte kapalinu, která se na-
chází ve sběrné nádrži (37 Obr.21)
- Vyčistěte vnitřní část nádrže tekoucí vo-
dou a znovu vše smontujte opačným po-
stupem než při demontáži.
Čištění okruhu dávkování čistícího
přípravku
Po ukončení denního provozu je nutné vy-
čistit okruh dávkování čistícího přípravku pro
zamezení ucpávání; postupujte následujícím
způsobem:
- Odpojte přívodní trubku čistícího příprav-
ku (4 Obr.3).
- Odpojte trubku pro odsávání čistícího pří-
pravku (6 Obr.4).
- Uvolněte páčky (35 Obr.18) a vyjměte
čelní stranu (36 Obr.19) včetně motoru.
- Vyjměte nádobu na čistící přípravek (21
Obr.20) zdvižením příslušných držadel.
- Odstraňte uzávěr (20 Obr.10) nádoby na
čistící přípravek a vylijte zbylou kapalinu
do vhodné nádoby.