Ghibli M 21 I User Manual Page: 64

Ghibli M 21 I User Manual Page: 64
ITCS
CS - 56
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Napětí..............................Viz tabulka s údaji
Výkon motoru ...................................1200 W
Hladina akustického tlaku ..............60 dB(A)
Vakuum .........................................240 mbar
Užitečný objem nádrže........................... 11 l
Objem nádrže čistícího přípravku ............ 7 l
Rozměry ....................530 x 380 x 485H mm
Hmotnost .......................................... 10,5 kg
Příslušenství.................................. Ø 36 mm
PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ
Toto zařízení je určeno pro tryskové čištění
a extrakci jakékoliv textilie, koberců, potahů
autosedaček, podlah, apod...
S volitelným příslušenstvím je možné toto
zařízení použít i jako vysavač prachu, pev-
ných částic a tekutin.
Byl navržen pouze pro toto využití.
NEBEZPEČÍ:
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost
za případné škody způsobené nepředpo-
kládaným či nesprávným použitím.
Jakékoli jiné použití zbavuje výrobce zod-
povědnosti za škody na osobách a/nebo
věcech a bude mít za následek pozbytí
platnosti veškerých záručních podmínek.
NEPŘEDPOKLÁDANÉ
POUŽITÍ
Nepoužívejte zařízení pro tyto účely:
- Odsávání hořlavých, výbušných, koroziv-
ních či toxických látek.
- Odsávání teplých materiálů.
- Nepoužívejte zařízení určené pro odsá-
vání tekutin pro odsávání prachu a nao-
pak.
Nepoužívejte zařízení v prostředí, ve kterém
hrozí nebezpečí výbuchu.
PŘÍPRAVA
SPOTŘEBIČE
Montáž hadic
- Zasuňte objímku (1 Obr. 1) sací trubice
ke koncovému dorazu otvoru (2 Obr.
1) na nádobě.
- Pro uvolnění objímky (1 Obr. 2) posuňte
páčku (3 Obr. 2) ve směru hodinových ru-
čiček a vysuňte objímku směrem ven (1
Obr. 2).
- Napojte trubku (4 Obr. 3) pro přívod čistí-
cího přípravku na rychlospojku (5 Obr.3);
pro uvolnění posuňte rychlospojku (5
Obr.3) směrem dovnitř.
- Napojte trubku (6 Obr. 4) pro odsávání
čistícího přípravku na rychlospojku (7
Obr.4); pro uvolnění posuňte rychlospoj-
ku (7 Obr.4) směrem dovnitř.
Montáž pevné trubky pro čištění koberců
nebo podlah (pokud je přítomná).
Po napojení sací trubky na hrdlo na nádobě
postupujte následujícím způsobem:
- Zkontrolujte, zda je páčka (8 Obr.5) ve
svislé poloze a poté zahákněte na ergo-
nomickou rukojeť (9 Obr.5) ohebné hadi-
ce první nástavec (10 Obr.5) a zajistěte
jej otočením páčky (8 Obr.5) do vodorov-
né polohy.
- Nasaďte na první nástavec (10 Obr. 6)
druhý nástavec (11 Obr.6) a zajistěte jej
pomocí páčky (12 Obr.6) podle výše uve-
dených pokynů pro první nástavec.
- Nasaďte na druhý nástavec (11 Obr. 7)
nátrubek na podlahy (13 Obr.7) a zajistě-
te jej pomocí páčky (14 Obr.7) podle výše
uvedených pokynů.
Montáž trubky pro čištění textilií (pokud
je přítomná).
Po napojení sací trubky na hrdlo na nádobě
postupujte následujícím způsobem: