Ghibli M 21 I User Manual Page: 62

Ghibli M 21 I User Manual Page: 62
ITPL
PL - 54
- Usunąć pojemnik z detergentem (21
Rys.20) podnosząc go przy pomocy spe-
cjalnych uchwytów.
- Zdjąć korek (20 Rys.10) pojemnika deter-
gentu i opróżnić z pozostałości płynu do
odpowiedniego pojemnika.
- Wyczyścić wnętrze pojemnika detergen-
tu pod bieżącą wodą.
- Ponownie złożyć elementy dyszy.
- Do pojemnika detergentu wlać czystą
wodę, podłączyć urządzenie do prądu i
uruchomić pompę dozowania wciskając
przełącznik (25 Rys.13).
- Czyścić obieg wciskając przycisk (28
Rys.15) lub dźwignię (32 Rys.15), w za-
leżności od typu ssawy.
- Wypuszczać płyn ze ssawy do mo-
mentu, w którym z dyszy wypływać -
dzie woda czysta.
- Opróżnić pojemnik detergentu z zawartej
w nim wody, jak opisano powyżej.
Czyszczenie obudowy urządzenia
- Obudowę urządzenia czyścić przy pomo-
cy szmatki zmoczonej w wodzie lub neu-
tralnym środku czyszczącym.
ZAGROŻENIE:
Nie czyścić urządzenia strumieniem
wody.
Kontrole okresowe
Kontrola filtra wylotowego powietrza
- Wykręcić śruby (38 Rys.22) i usunąć
przykrywkę (39 Rys.22).
- Usunąć gąbkowy filtr (40 Rys.23) i wyczy-
ścić go strumieniem powietrza (Rys.24).
Gąbkę filtra można czyścić w letniej wo-
dzie i ponownie założyć ją po całkowitym
wysuszeniu. Jeżeli gąbka filtra jest bar-
dzo brudna należy ją wymienić.
- Ponownie złożyć elementy filtra.
Czyszczenie dyszy d
ozującej
detergent
Jeżeli zauważy się, że dozowanie detergentu
nie jest wykonywane w jednolity sposób na-
leży wyczyścić dyszę, jak opisano poniżej:
- Zdjąć nasadkę (37 Rys.25).
- Zdjąć dyszę (38 Rys.25) i wyczyścić pod
bieżącą wodą. Jeżeli jest ona zatkana,
użyć szpilki do jej przetkania uważając,
aby nie zdeformować kształtu dyszy.
- Ponownie złożyć elementy dyszy.
Czyszczenie filtra ssącego detergentu
Jeżeli zauważy się, że odsysanie detergentu
nie jest wykonywane w prawidłowy sposób,
należy skontrolować i wyczyścić filtr ssący
znajdujący się w zbiorniku detergentu.
- Przy pomocy śrubokręta podważyć korek
ssący (39 Rys.26) i wyjąć go ze zbiornika
razem z wężykiem ssącym.
- Usunąć filtr (40 Rys.26) i umyć go pod
bieżącą wodą. Jeżeli jest on zatkany, na-
leży go wymienić.
- Ponownie złożyć elementy filtra.
Wymiana gumowej listwy w ssawie
do posadzki (jeśli występuje)
Jeżeli w czasie czyszczenia posadzek po-
jawi się problem w odsysaniu płynu czysz-
czącego lub wykładzina pozostaje mokra,
należy sprawdzić stan gumowej listwy ssawy
(41 Rys.27)
Jeżeli gumowa listwa jest zużyta lub znisz-
czona, należy koniecznie wymienić ją, wysu-
wając listwę z włosiem ssawy, jak wskazano
na zdjęciu 27.
CZĘŚCI ZAMIENNE
Ssawa do tapicerki ręczna
(wers. auto) Kod 7180085
Ekstraktor M7 + strip Kod 6010692
Ssawa do tapicerki mała Kod 6010695