Ghibli M 21 I User Manual Page: 61

Ghibli M 21 I User Manual Page: 61
PL
PL - 53
UWAGA:
Aby uniknąć pęknięcia pompy detergentu, w
wyniku zatrzymania dozowania na kilka mi-
nut, zaleca się jej wyłączenie przy pomocy
odpowiedniego przełącznika.
UWAGA:
Kiedy zbiornik wody brudnej jest przepełniony,
występuje zwiększenie głośności pracy urzą-
dzenia oraz brak odsysania. Należy wówczas
wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiorniki, jak
opisano w stosownych rozdziałach.
Czyszczenie foteli
- Połączyć ssawę do tapicerki (30 Rys.16)
z wężem ssącym (31 Rys.16).
- Uruchomić odsysanie i pompę detergen-
tu wciskając odpowiednie przełączniki
(24 - 25 Rys.13).
- Oprzeć ssawę na tapicerce i lekko naci-
snąć, a następnie wcisnąć przycisk (28
Rys.15) lub dźwignię (32 Rys.15), w za-
leżności od typu ssawy, aby rozpocząć
dozowanie detergentu; zwolnić go, aby
zatrzymać dozowanie.
W miejscach szczególnie zabrudzonych
zaleca się przejechać odkurzaczem bez
uruchomionego odsysania, aby na brudnej
powierzchni pozostawić na kilka sekund
płyn czyszczący, a następnie powtórzyć
czynność czyszcząc i odsysając.
UWAGA:
Aby uniknąć pęknięcia pompy detergentu, w
wyniku zatrzymania dozowania na kilka mi-
nut, zaleca się jej wyłączenie przy pomocy
odpowiedniego przełącznika.
UWAGA:
Kiedy zbiornik wody brudnej jest przepełnio-
ny, występuje zwiększenie głośności pracy
urządzenia oraz brak odsysania. Należy
wówczas wyłączyć urządzenie i opróżnić
zbiorniki, jak opisano w stosownych rozdzia-
łach.
Wyłączenie urządzenia
- Wcisnąć wyłączniki (24 i 25 Rys.13) na
pozycję “0” aby wyłączyć urządzenie;
lampki podświetlające przyciski zgasną.
- Odłączyć wtyczkę (23 Rys.12) z gniazda
sieciowego.
- Zwinąć kabel (33 Rys.17) i zaczepić go
na specjalnym uchwycie (34 Rys.17).
CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
ZAGROŻENIE:
Przed wykonaniem wszelkich zabiegów
konserwacyjnych należy odłączyć wtycz-
kę z gniazda sieciowego.
Czyszczenie codzienne
Opróżnianie zbiornika wody brudnej
- Odłączyć wężyk tłoczny detergentu (4
Rys.3) i węża ssącego (1 Rys.2).
- Odłączyć wężyk ssący detergentu (6
Rys.4).
- Odczepić zaczepy (35 Rys.18) i usunąć
pokrywę (36 Rys.19) z zespołem napę-
dowym.
- Usunąć pojemnik z detergentem (21
Rys.20) podnosząc go przy pomocy spe-
cjalnych uchwytów.
- Umieścić pojemnik na wpuście kanaliza-
cyjnym i opróżnić z płynu zawartego w
zbiorniku brudnej wody (37 Rys.21)
- Wyczyść wnętrze zbiornika pod bieżącą
wodą, a następnie ponownie złożyć ele-
menty odkurzacza.
Czyszczenie obiegu dozowania
detergentu
Codziennie po zakończeniu pracy, aby unik-
nąć zatkania obiegu dozowania detergentu,
należy go czyścić w następujący sposób:
- Odłączyć wężyk tłoczny detergentu (4
Rys.3).
- Odłączyć wężyk ssący detergentu (6
Rys.4).
- Odczepić zaczepy (35 Rys.18) i usunąć
pokrywę (36 Rys.19) z zespołem napę-
dowym.