Ghibli M 21 I User Manual Page: 60

Ghibli M 21 I User Manual Page: 60
ITPL
PL - 52
- Sprawdzić, czy przełącznik (8 Rys.8) jest
w pozycji pionowej, następnie na ergono-
miczny uchwyt (9 Rys.8) węża ssącego
nałożyć ssawę do tapicerki (15 Rys.8) i
zablokować obracając przełącznik (8
Rys.8) na pozycję poziomą.
Montaż profesjonalnych rur do
czyszczenia tapicerek (jeśli występują).
Po podłączeniu węża ssącego do wlotu
zbiornika, należy postępować w następujący
sposób:
- Wprowadzić ssawę do tapicerki (16
Rys.9) do węża ssącego (17 Rys.9).
- Połączyć wężyk detergentu (18 Rys.9)
ze znajdujący się na wężu ssącym szyb-
kozłączem (19 Rys.9); aby go odłączyć,
należy nacisnąć w kierunku rury na szyb-
kozłącze (19 Rys.9).
Napełnianie zbiornika na detergent.
- Usunąć korek (20 Rys.10), do zbiornika
(21 Rys.10) wlać detergent odpowiedni
do czyszczonej powierzchni.
UWAGA:
Zapoznać się z instrukcjami dozowania pro-
ducenta detergentu.
- Założyć korek (20 Rys.10)
OBSŁUGA URZĄDZENIA
- Urządzenie wyposażone zostało w kółka,
dzięki którym w czasie obsługi może być
ono przeciągane poprzez węża.
- Aby podnieść urządzenie należy włożyć
palce do specjalnego uchwytu (22 Rys.
11) znajdującego się w górnej części po-
krywy.
Uruchomienie urządzenia
- Wsadzić wtyczkę (23 Rys.12) do gniazda
sieciowego.
- Wcisnąć przycisk (24 Rys.13) na pozycję
“I” aby uruchomić silnik odsysania, prze-
łącznik zaświeci się.
- Wcisnąć przycisk (25 Rys.13) na pozy-
cję “I” aby uruchomić pompę detergentu,
przełącznik zaświeci się.
UWAGA:
Silnik odsysania i pompa detergentu pracują
w sposób niezależny, a zatem możliwe jest:
- czyszczenie tapicerek lub posadzek / wy-
kładzin uruchamiając wyłącznie pompę
detergentu;
- mycie i zasysanie płynu uruchamiając
jednocześnie pompę detergentu i odsy-
sanie;
- odsysanie płynów uruchamiając wyłącz-
nie silnik odsysania.
UWAGA:
Przy pomocy ergonomicznego uchwytu (je-
śli występuje) można regulować siłę ssania
przesuwając znajdujący się na nim specjalny
przełącznik (26 Rys.14).
Otwierając rewizję (27 Rys.14) zmniejsza się
siłę ciągu.
Czyszczenie posadzek lub wykładzin
- Do czyszczenia posadzek lub wykładzin
należy koniecznie zamontować rurę z
uchwytem ergonomicznym (9 Rys.15),
sztywne rury przedłużające (10 i 11
Rys.15) oraz ssawę do posadzek (13
Rys.15), jeśli występują.
- Uruchomić odsysanie i pompę detergen-
tu wciskając odpowiednie przełączniki
(24 - 25 Rys.13).
-
Wcisnąć przycisk (28 Rys.15) aby rozpo-
cząć dozowanie detergentu, zwolnić przy-
cisk aby dozowanie zatrzymać.
Można zablokować przycisk (28 Rys.15) w
pozycji wciśniętej (dozowanie ciągłe deter-
gentu) przenosząc suwak (29 Rys.15) w
kierunku przycisku (28 Rys.15).
Przywracając suwakowi (29 Rys.15) pozy-
cję wyjściową, przycisk zostaje zwolniony,
a dozowanie detergentu blokuje się.
- Wydany detergent czyści posadzkę / wy-
kładzinę, a zabrudzony płyn zostaje ode-
ssany do zbiornika urządzenia.
W miejscach szczególnie zabrudzonych
zaleca się przejechać odkurzaczem
bez uruchomionego odsysania, aby na
brudnej powierzchni pozostawić na kil-
ka sekund płyn czyszczący, a następnie
powtórzyć czynność czyszcząc i odsysa-
jąc.