Ghibli M 21 I User Manual Page: 59

Ghibli M 21 I User Manual Page: 59
PL
PL - 51
DANE
TECHNICZNE
Napięcie .......... Patrz tabliczka znamionowa
Moc silnika .......................................1200 W
Poziom hałasu.............................. 60 dB(A)
Podciśnienie ssania .................. 240 mbar
Pojemność użytkowa zbiornika .............. 11 l
Pojemność zbiornika na detergent ........... 7 l
Wymiary ....................530 x 380 x 485H mm
Waga ................................................ 10,5 kg
Akcesoria ...................................... Ø 36 mm
ZASTOSOWANIE
Odkurzacz piorący metodą ekstrakcyjną
przeznaczony do czyszczenia tapicerek, wy-
kładzin, foteli samochodowych, posadzek,
itp. ...
Można go używać jako odkurzacza lub od-
kurzacza do zanieczyszczeń mokrych i su-
chych dzięki specjalnym akcesoriom na za-
mówienie.
Urządzenie zostało zaprojektowane tylko do
powyższych zastosowań.
ZAGROŻENIE:
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za wszelkie szkody spowodowane przez
niewłaściwe lub błędne użytkowanie.
Wszelkie odmienne użycie maszyny zwal-
nia producenta z odpowiedzialności za
szkody na osobach i/lub mieniu oraz po-
woduje unieważnienie gwarancji.
NIEPRAWIDŁOWE
ZASTOSOWANIE
Nie używać urządzenia do:
- Zbierania substancji łatwopalnych, wybu-
chowych, korozyjnych, toksycznych.
- Zbierania substancji gorących.
- Nie używać odkurzacza w wersji do zbie-
rania zanieczyszczeń na mokro, aby usu-
wać kurz i vice versa.
Nie stosować urządzenia w pomieszcze-
niach zagrożonych wybuchem
PRZYGOTOWANIE
URZĄDZENIA
Montaż przewodów rurowych
- Wprowadzić, aż do oporu, zaczep mocu-
jący (1 Rys. 1) węża ssącego do wlotu
ssącego (2 Rys. 1) zbiornika.
- Aby odczepić zaczep mocujący (1 Rys.
2) przesunąć przełącznik (3 Rys. 2) w
prawo, a następnie pociągnąć za zaczep
(1 Rys. 2).
- Połączyć wężyk (4 Rys. 3) tłoczny deter-
gentu z szybkozłączem (5 Rys.3); aby go
odłączyć, należy nacisnąć na szybkozłą-
cze (5 Rys.3).
- Połączyć wężyk (6 Rys. 4) ssący deter-
gentu z szybkozłączem (7 Rys.4); aby go
odłączyć, należy nacisnąć na szybkozłą-
cze (7 Rys.4).
Montaż sztywnych rur do czyszczenia wy-
kładzin lub posadzek (jeśli występują).
Po podłączeniu węża ssącego do wlotu
zbiornika, należy postępować w następujący
sposób:
- Sprawdzić, czy przełącznik (8 Rys. 5) jest
w pozycji pionowej, następnie na ergono-
miczny uchwyt (9 Rys. 5) węża ssącego
nałożyć pierwszą rurę przedłużającą (10
Rys.5) i zablokować obracając prze-
łącznik (8 Rys. 5) na pozycję poziomą.
- Do pierwszej rury przedłużającej (10 Rys.
6) przyczepić drugą rurę (11 Rys.6) i za-
blokować ją przy pomocy przełącznika
(12 Rys.6), jak opisano powyżej.
- Do drugiej rury przedłużającej (11 Rys.7)
ssawę do posadzek (13 Rys.7) i zablo-
kować przy pomocy przełącznika (14
Rys.7), jak opisano powyżej.
Montaż rur do czyszczenia tapicerek
(jeśli występują).
Po podłączeniu węża ssącego do wlotu
zbiornika, należy postępować w następujący
sposób: