Ghibli M 21 I User Manual Page: 56

Ghibli M 21 I User Manual Page: 56
ITSV
SV - 48
OBS:
För att undvika att pumpen för rengörings-
medel går sönder bör man stänga av dess
funktion via tillhörande brytare om man ska
sluta dosera under ett par minuter.
OBS:
När uppsamlingstanken är full stiger bullerni-
vån och apparaten slutar att suga upp väts-
ka. Stäng av apparaten och töm tanken enligt
vad som anges i tillhörande paragrafer.
Rengöring av säten
- Montera munstycket för textilrengöring
(30 Fig.16) på tillhörande rör (31 Fig.16).
- Starta uppsugningen och pumpen för
rengöringsmedel via respektive brytare
(24 - 25 Fig.13).
- Stöd munstycket textilen genom att
trycka lätt och tryck sedan knappen
(28 Fig.15) eller spaken (32 Fig.15), be-
roende typen av munstycke, för att
mata ut rengöringsmedel; släpp upp för
att avbryta tillförseln.
Vid envisa fläckar rekommenderas man
att mata ut rengöringsmedel fläcken
och låta det verka i ett par sekunder för
att därefter rengöra och och suga upp
vätskan.
OBS:
För att undvika att pumpen för rengörings-
medel går sönder bör man stänga av dess
funktion via tillhörande brytare om man ska
sluta dosera under ett par minuter.
OBS:
När uppsamlingstanken är full stiger bullerni-
vån och apparaten slutar att suga upp väts-
ka. Stäng av apparaten och töm tanken enligt
vad som anges i tillhörande paragrafer.
Stäng av apparaten
- För brytarna (24 och 25 Fig.13) till “0” för
att stänga av apparaten; brytarnas lam-
por slocknar.
- Koppla ur kontakten (23 Fig.12) från elut-
taget.
- Rulla upp sladden (33 Fig.17) och fäst
den på avsedd plats (34 Fig.17).
RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL
FARA:
Innan man påbörjar någon form av under-
håll ska man dra ut kontakten ur elutta-
get.
Daglig rengöring
Tömning av uppsamlingstank
- Koppla loss röret för tillförsel av ren-
göringsmedel (4 Fig.3) och slangen (1
Fig.2).
- Koppla loss röret för uppsugning av ren-
göringsmedel (6 Fig.4).
- Koppla loss spakarna (35 Fig.18) och av-
lägsna hela motorenheten (36 Fig.19).
- Avlägsna behållaren för rengöringsmedel
(21 Fig.20) genom att lyfta den i handta-
gen.
- Ställ dig vid en avloppsbrunn och töm ut
vätskan i uppsamlingstanken (37 Fig.21)
- Rengör tankens insida med rinnande vat-
ten och montera sedan tillbaka alla delar
i omvänd ordning i förhållande till demon-
teringen.
Rengöring av krets för dosering
av rengöringsmedel
När man slutfört den dagliga rengöringen
ska man även rengöra kretsen för dosering
av rengöringsmedel för att undvika att den
täpps igen. Gör enligt följande:
- Koppla loss röret för tillförsel av rengö-
ringsmedel (4 Fig. 3).
- Koppla loss röret för uppsugning av ren-
göringsmedel (6 Fig.4).