Ghibli M 21 I User Manual Page: 55

Ghibli M 21 I User Manual Page: 55
SV
SV - 47
- Kontrollera att spaken (8 Fig. 8) är i ver-
tikal position och fäst sedan sedan mun-
stycket för textilrengöring (15 Fig.8) vid
slangens ergonomiska handtag (9 Fig.8)
och lås fast det genom att vrida spaken (8
Fig.8) i horisontellt läge.
Montering av professionellt rörsystem för
rengöring av textilier (i förekommande fall)
När man anslutit dammsugarröret till sug-
munstycket på dammsugarkroppen ska man
göra enligt följande:
- För in munstycket för textilrengöring (16
Fig.9) i slangen (17 Fig.9).
- Anslut röret för rengöringsmedel (18 Fig.
9) vid snabbkopplingen (19 Fig. 9) på
slangen; för att lossa det trycker man
snabbkopplingen (19 Fig. 9) mot röret.
Fyllning av tank för rengöringsmedel
-
Avlägsna pluggen (20 Fig. 10) och fyll
tanken (21 Fig.10) med ett lämpligt rengö-
ringsmedel för den yta som ska rengöras.
OBS:
Vad gäller dosering av rengöringsmedel hän-
visas till tillverkarens anvisningar.
- Sätt i pluggen igen (20 Fig.10)
ANVÄNDNING AV
APPARATEN
- Apparaten är försedd med hjul och man
kan därmed transportera den genom att
dra i slangen.
- När man ska lyfta apparaten för man in
fingrarna i det särskilda handtaget (22
Fig.11) som finns i lockets övre del.
Starta apparaten
- Koppla in kontakten (23 Fig.12) i elutta-
get.
- Slå om brytaren (24 Fig.13) till “I” för
att starta uppsugningsmotorn; brytaren
tänds.
- Slå om brytaren (25 Fig.13) till “I” för att
starta pumpen för rengöringsmedel; bry-
taren tänds.
OBS:
Funktionen för uppsugningsmotorn respekti-
ve pumpen för rengöringsmedel är fristående
och man kan därmed:
- tvätta textilier och golv/heltäckningsmat-
tor genom att endast starta pumpen för
rengöringsmedel;
- tvätta och samtidigt suga upp vätskan ge-
nom att starta pumpen och uppsugningen
samtidigt;
- suga upp vätskor genom att endast starta
motorn för uppsugning.
OBS:
Via det ergonomiska handtaget (i förekom-
mande fall) kan man reglera uppsugningsstyr-
kan, genom att använda väljaren (26 Fig.14).
Om man öppnar luckan (27 Fig.14) blir upp-
sugningseffekten svagare.
Rengöring av golv eller
heltäckningsmatta
- Inför rengöring av golv eller heltäcknings-
mattor måste man montera röret med
det ergonomiska handtaget (9 Fig.15),
förlängningsrören (10 och 11 Fig.15) och
munstycket för golvrengöring (13 Fig.15),
i förekommande fall.
- Starta uppsugningen och pumpen för
rengöringsmedel via respektive brytare
(24 - 25 Fig.13).
- Tryck in knappen (28 Fig.15) för att tillföra
rengöringsmedel och släpp upp knappen
för att avbryta tillförseln.
Man kan spärra knappen (28 Fig.15) i
intryckt läge (kontinuerlig tillförsel av ren-
göringsmedel) genom att flytta markören
(29 Fig.15) mot knappen (28 Fig.15).
Om man för tillbaka markören (29 Fig.15)
till startläget frikopplas knappen och till-
förseln av rengöringsmedel avbryts.
-
Det rengöringsmedel som matats ut rengör
golvet/heltäckningsmattan och den smut-
siga vätskan sugs upp i apparatens tank.
Vid envisa fläckar rekommenderas man
att mata ut rengöringsmedel fläcken
och låta det verka i ett par sekunder för
att därefter rengöra och och suga upp
vätskan.