Ghibli M 21 I User Manual Page: 54

Ghibli M 21 I User Manual Page: 54
ITSV
SV - 46
TEKNISKA
DATA
Spänning ................................. Se märkskylt
Motoreffekt .......................................1200 W
Bullernivå .......................................60 dB(A)
Undertryck .....................................240 mbar
Tankens volym ....................................... 11 l
Volym för tanken med rengöringsmedel
..... 7 l
Dimensioner ..............530 x 380 x 485H mm
Vikt ................................................... 10,5 kg
Tillbehör ........................................ Ø 36 mm
TYP AV ANVÄNDNING
Denna apparat har utformats för rengöring via
sköljning och uppsugning av alla typer av tex-
tilier, heltäckningsmattor, bilsäten, golv etc.
Den kan användas som dammsugare och
för uppsugning av fasta föremål och vätskor,
i kombination med särskilda tillbehör som
finns tillgängliga på beställning.
Apparaten är endast avsedd för ovannämn-
da användningsområden.
FARA:
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
eventuella skador orsakade av en olämp-
lig eller felaktig användning.
All annan användning än den avsedda
friar tillverkaren från ansvar för skador
personer och/eller föremål samt innebär
att alla garantivillkor upphör att gälla.
FELAKTIG ANVÄNDNING
Använd inte apparaten för följande:
- För att suga upp antändliga, explosiva,
frätande eller giftiga substanser.
- För att suga upp varma substanser.
- Använd inte apparaten i versionen för
vätskeuppsugning för att suga upp damm
och viceversa.
Använd inte apparaten i miljöer där explo-
sionsrisk föreligger.
FÖRBEREDELSE
AV APPARAT
Montering av rör
- För långt det går in muffen (1 Fig. 1)
dammsugarröret i sugmunstycket (2
Fig. 1) på dammsugarkroppen.
- För att lossa muffen (1 Fig. 2) vrider man
spaken (3 Fig. 2) medurs och drar muffen
utåt (1 Fig. 2).
- Anslut röret (4 Fig. 3) för tillförsel av
rengöringsmedel till snabbkopplingen
(5 Fig.3); för att lossa röret trycker man
snabbkopplingen (5 Fig.3) inåt.
- Anslut röret (6 Fig. 4) för uppsugning av
rengöringsmedel till snabbkopplingen (7
Fig. 4); för att lossa röret trycker man
snabbkopplingen (7 Fig. 4) inåt.
Montering av rör för rengöring av heltäck-
ningsmattor eller golv (i förekommande fall)
När man anslutit dammsugarröret till sug-
munstycket på dammsugarkroppen ska man
göra enligt följande:
- Kontrollera att spaken (8 Fig.5) är i ver-
tikal position och fäst sedan sedan det
första förlängningsröret (10 Fig.5) vid
slangens ergonomiska handtag 9 Fig.5)
och lås fast det genom att vrida spaken
(8 Fig.5) i horisontellt läge.
- Fäst det andra förlängningsröret (11 Fig.
6) vid det första (10 Fig. 6) och lås fast
det med hjälp av spaken (12 Fig.6), enligt
beskrivningen ovan för det första förläng-
ningsröret.
- Fäst munstycket för golvrengöring (13
Fig.7) vid det andra förlängningsröret
(11 Fig.7) och lås fast det med hjälp av
spaken (14 Fig.7), enligt tidigare beskriv-
ning.
Montering av rör för rengöring av textilier
(i förekommande fall)
När man anslutit dammsugarröret till sug-
munstycket på dammsugarkroppen ska man
göra enligt följande: