Ghibli M 21 I User Manual Page: 50

Ghibli M 21 I User Manual Page: 50
ITDK
DK - 42
-
Kontrollér at holderen (8 Fig. 8) er i lodret po-
sition. Sæt derefter det ergonomiske hånd-
tag (9 Fig. 8) den fleksible slange sam-
men med det specielle mundstykke til vask af
stoffer (15 Fig. 8) og blokér det ved at dreje
holderen (8 Fig. 8) i horisontal position.
Samling af rør til professionel vask af
stoffer (hvis leveret).
Efter at have forbundet sugeslangen til støv-
sugerhuset, udføres følgende trin:
- Sæt det specielle mundstykke til vask af
stoffer (16 Fig. 9) sammen med den flek-
sible slange (17 Fig. 9).
- Forbind slangen med rengøringsmidlet
(18 Fig. 9) til kvikfatningen (19 Fig. 9)
den fleksible slange. Den fjernes ved
at skubbe kvikfatningen (19 Fig. 9) mod
slangen.
Påfyldning af tank med rengøringsmiddel.
- Fjern låget (20 Fig. 10) og fyld tanken (21
Fig. 10) med rengøringsmiddel, som er
egnet til den overflad, der skal vaskes.
BEMÆRK:
Rengøringsmidlet doseres i henhold til pro-
ducentens instruktioner.
- Sæt låget (20 Fig. 10) på.
ANVENDELSE AF
STØVSUGEREN
- Apparatet er udstyret med hjul og slan-
gen kan anvendes til at trække støvsuge-
ren under brugen.
- Støvsugeren løftes ved at tage i det spe-
cielt beregnede håndtag (22 Fig. 11)
oversiden i låget.
Starte apparatet
- Sæt stikket (23 fig. 12) i stikkontakten.
- Tryk kontakten (24 Fig. 13) i positionen
“I” for at starte sugemotoren. Kontaktlam-
perne lyser.
- Tryk kontakten (25 Fig. 13) i positionen
“I” for at starte pumpen til rengøringsmid-
let. Kontakten lyser.
BEMÆRK:
Sugemotor- og pumpemotorfunktion er uaf-
hængige, og det er derfor muligt at:
- udføre vask af stoffer eller gulve/gulvtæp-
per ved kun at starte rengøringsmidlets
pumpe;
- vaske og samtidig suge væsken op ved at
starte pumpe- og sugemotor samtidigt;
- kun suge væske op ved kun at starte su-
gemotoren.
BEMÆRK:
det ergonomiske håndtag (hvis leveret)
er det muligt at regulere sugestyrken ved
hjælp af vælgeren (26 Fig. 14).
Når vinduet (27 Fig. 14) åbnes, mindskes su-
gekraften.
Vask af gulv eller gulvtæppe
- Til vask af gulve eller gulvtæpper er det
nødvendigt at montere røret med det er-
gonomiske håndtag (9 Fig. 15), forlæn-
gerstykkerne (10 og 11 Fig. 15) og gulv-
mundstykket (13 Fig.15), hvis leveret.
- Start sugemotor og pumpe til rengørings-
middel de respektive kontakter (24 -
25 Fig. 13).
- Tryk på knappen (28 Fig. 15) for at tilføre
rengøringsmiddel, slip for at standse til-
førslen.
Knappen (28 Fig. 15) kan blokeres i po-
sitionen ”trykket” (kontinuerlig tilførsel af
rengøringsmiddel) ved at flytte markøren
(29 Fig. 15) mod knappen (28 Fig. 15).
Når markøren (29 Fig. 15) sættes tilbage
til oprindelig position, frigøres knappen
og tilførslen af rengøringsmiddel afbry-
des.
- Rengøringsmidlet vasker gulvet/gulvtæp-
pet, og den snavsede væske suges op i
støvsugerens snavsevandstank.
I tilfælde af meget snavsede overflader
anbefales det at sprøjte rengøringsmid-
del de snavsede dele uden at suge det
op. Lade det virke et par sekunder inden
der vaskes og suges.