Ghibli M 21 I User Manual Page: 49

Ghibli M 21 I User Manual Page: 49
DK
DK - 41
TEKNISKE
SPECIFIKATIONER
Spænding ................Se mærkepladens data
Motoreffekt .......................................1200 W
Støjniveau ......................................60 dB(A)
Vakuum .........................................240 mbar
Tankvolumen.......................................... 11 l
Tankvolumen rengøringsmiddel ............... 7 l
Mål ............................530 x 380 x 485H mm
Vægt................................................. 10,5 kg
Tilbehør ......................................... Ø 36 mm
ANVENDELSE
Dette apparat er beregnet til vask af et hvil-
ken som helst type stof, gulvtæppe, lænesto-
le, bilsæder, gulve osv., ved at tilføre rengø-
ringsvæske og suge den op igen.
Med det rigtige ekstraudstyr kan apparatet
kan apparatet anvendes som våd/tør støvsu-
ger med behørigt ekstraudstyr.
Apparatet er kun beregnet til disse formål.
FARE:
Fabrikanten er ikke ansvarlig for even-
tuelle skader, der opstår som følge af en
ukorrekt brug.
En hvilken som helst anden brug fritager
fabrikanten for ansvar for skader forvoldt
personer og/eller genstande og brin-
ger alle garantibetingelser til ophør.
UKORREKT ANVENDELSE
Anvend ikke støvsugeren til:
- Opsugning af brandfarlige, eksplosive,
ætsende eller giftige væsker.
- Opsugning af varme stoffer.
- Anvend ikke apparatet i versionen våd-
støvsuger til at suge støv og omvendt.
Støvsugeren ikke anvendes i eksplosi-
onsfarlige omgivelser.
INDEN IBRUGTAGNING AF
STØVSUGEREN
Samling af rør
- Sæt fatningen, (1 Fig. 1) slangen i
mundstykket (2 Fig. 1) støvsugerhuset
og tryk den ind.
- Fatningen (1 Fig. 2) fjernes ved at skubbe
holderen (3 Fig.2) med urets retning og
derefter trække fatningen ud (1 Fig. 2).
- Sæt slangen (4 Fig. 3) som tilfører rengø-
ringsmidlet i kvikfatningen (5 Fig. 3). Den
fjernes ved at trykke kvikfatningen (5 Fig.
3) ind.
- Sæt slangen (6 Fig. 4) som suger rengø-
ringsmidlet op i kvikfatningen (7 Fig. 4).
Den fjernes ved at trykke kvikfatningen (7
Fig. 4) ind.
Samling af rør til vask af gulvtæpper og
gulve (hvis leveret).
Efter at have forbundet sugeslangen til støv-
sugerhuset, udføres følgende trin:
- Kontrollér at holderen (8 Fig. 5) er i lodret
position. Sæt derefter det ergonomiske
håndtag (9 Fig. 5) på den fleksible slange
sammen med det første forlængerstykke
(10 Fig. 5) og blokér det ved at dreje hol-
deren (8 Fig. 5) i horisontal position.
- Sæt det andet forlængerstykke (10 Fig. 6)
i det første (11 Fig.6) og blokér det ved at
dreje holderen (12 Fig. 6), som beskrevet
for det første forlængerstykke.
- Sæt det andet forlængerstykke (11 Fig.
7) sammen med gulvmundstykket (13
Fig. 7) og blokér det ved at dreje holderen
(14 Fig.7) som beskrevet ovenfor.
Samling af rør til vask af stoffer
(hvis leveret).
Efter at have forbundet sugeslangen til støv-
sugerhuset, udføres følgende trin: