Ghibli M 21 I User Manual Page: 47

Ghibli M 21 I User Manual Page: 47
NO - 39
NO
- Hekt av hendlene (35 Fig. 18) og fjern
toppen (36 Fig. 19) sammen med moto-
ren.
- Fjern vaskemiddelbeholderen (21 Fig.
20) ved å ta tak i de dertil bestemte hånd-
takene, og løft den opp.
- Ta av lokket (20 Fig. 10) til vaskemiddel-
beholderen og tøm gjenværende væske
ned i en egnet beholder.
- Rengjør innsiden av vaskemiddelbehol-
deren under rennende vann.
- Monter tilbake alt sammen ved å jobbe i
motsatt rekkefølge.
- Tøm rent vann i vaskemiddelbeholderen,
tilkoble apparatet elektrisk og start dose-
ringspumpen ved å trykke på bryteren
(25 Fig. 13).
- Rengjør kretsen ved å trykke på knappen
(28 Fig. 15) eller hendelen (32 Fig. 15)
avhengig av type munnstykke.
- Sprøyt ut væske fra munnstykket helt til
det kun kommer rent vann ut av dysen..
- Tøm vannet ut av vaskemiddelbeholde-
ren som forklart ovenfor.
Rengjøring av apparatets utside
- Rengjør apparatet utsiden med en klut
som er fuktet med vann eller nøytralt vas-
kemiddel.
FARE:
Vask ikke apparatet med vannstråler.
Regelmessige kontroller
Kontroll av luftfilteret
- Skru løs skruene (38 Fig. 22) og fjern
dekselet (39 Fig. 22).
- Fjern filteret (40 Fig. 23) og rengjør det
med trykkluft (Fig. 24).
Det er mulig å rengjøre filteret i lunkent
vann og kun montere det tilbake etter at
det har tørket fullstendig; hvis det er altfor
skittent skal det skiftes.
- Monter tilbake alt sammen ved å jobbe i
motsatt rekkefølge av det som ble gjort
ved demontering.
Rengjøring av spraydyse
for vaskemiddel
Hvis man merker at vaskemiddelet ikke ren-
ner jevnt ut er det nødvendig å rengjøre dy-
sen som forklart nedenfor:
- Fjern ringen (37 Fig. 25).
- Ta av dysen (38 Fig.25) og rengjør den
under rennende vann. Hvis den er tilstop-
pet skal du bruke en nål og passe at
du ikke deformerer dysen.
- Monter tilbake alt sammen ved å jobbe i
motsatt rekkefølge.
Rengjøring av sugefilteret for
vaskemiddel
Hvis man merker at vaskemiddelet ikke blir
korrekt sugd opp er det nødvendig å kontrol-
lere og rengjøre sugefilteret som finnes
innsiden av vaskemiddeltanken.
- Bruk et skrujern til å løsne sugetappen
(39 Fig. 26) og trekk den ut fra beholde-
ren sammen med det tilhørende sugerø-
ret.
- Ta ut filteret (40 Fig.26) og vask det un-
der rennende vann. Hvis det er altfor til-
stoppet skal det skiftes.
- Monter tilbake alt sammen ved å jobbe i
motsatt rekkefølge.
Utskifting av skrape til
gulvmunnstykke (hvis denne finnes)
Hvis man har vanskeligheter med å suge opp
vaskemiddelet under rensingen og hvis gul-
vet eller teppet forblir vått, er det nødvendig å
kontrollere skrapens tilstand (41 Fig. 27).
Hvis skrapen viser seg å være slitt eller øde-
lagt er det nødvendig å skifte den ved å dra
skrapen og børsten ut av munnstykket som
indikert i figur 27.
RESERVEDELER
Manuell slange (vers. auto)
Kod. 7180085
Uttrekker M7 + bånd Kod. 6010692
Liten slange Kod. 6010695