Ghibli M 21 I User Manual Page: 46

Ghibli M 21 I User Manual Page: 46
NO - 38
ITNO
MERKNAD:
For å unngå at vaskemiddelpumpen blir
ødelagt, anbefales det å stoppe pumpens
funksjon med den tilhørende bryteren hvis
det ikke blir utført doseringer i løpet av flere
minutter.
MERKNAD:
Når oppsamlingstanken er full, øker appara-
tets lydnivå og det suger ikke lenger. Da skal
apparatet slås av og tanken tømmes som
forklart i de respektive avsnittene.
Rensing av seter
- Monter stoffmunnstykket (30 Fig. 16)
det tilhørende røret (31 Fig. 16).
- Start sugemotoren og vaskemiddelpum-
pen ved å trykke de respektive bry-
terne (24 - 25 Fig.13).
- Plasser munnstykket stoffet ved å
trykke lett, og trykk deretter knap-
pen (28 Fig. 15) eller hendelen (32 Fig.
15), avhengig av type munnstykke, for å
sprøyte vaskemiddel, og slipp den opp
for å stoppe sprøytingen.
Ved svært mye skitt anbefales det å
sprøyte væskemiddel på den skitne over-
flaten uten å suge det opp og la det virke i
noen sekunder før man går over en runde
til med rensing og oppsuging.
MERKNAD:
For å unngå at vaskemiddelpumpen blir
ødelagt, anbefales det å stoppe pumpens
funksjon med den tilhørende bryteren hvis
det ikke blir utført doseringer i løpet av flere
minutter.
MERKNAD:
Når oppsamlingstanken er full, øker appara-
tets lydnivå og det suger ikke lenger. Da skal
apparatet slås av og tanken tømmes som
forklart i de respektive avsnittene.
Slå av apparatet
- Sett bryterne (24 og 25 Fig. 13) ”0”
for å slå av apparatet; lysene på bryterne
slås av.
- Dra støpselet (23 Fig.12) ut av stikkon-
takten.
- Kveil opp ledningen (33 Fig. 17) og hekt
den på festet (34 Fig. 17).
RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD
FARE:
Før ethvert vedlikeholdsinngrep skal
støpselet fjernes fra stikkontakten.
Daglig rengjøring
Tømming av oppsamlingstanken
- Frakoble tilførselsrøret for vaskemiddel
(4 Fig. 3) og slangen (1 Fig. 2).
- Frakoble røret for oppsuging av vaske-
middel (6 Fig.4).
- Hekt av hendlene (35 Fig. 18) og fjern
toppen (36 Fig. 19) sammen med moto-
ren.
- Fjern vaskemiddelbeholderen (21 Fig.
20) ved å ta tak i de dertil bestemte hånd-
takene, og løft den opp.
- Plasser deg ved en gulvsluk og tøm væs-
ken ut fra oppsamlingstanken (37 Fig.
21).
- Rengjør innsiden av tanken med rennen-
de vann og monter alt sammen tilbake
ved å gå frem i motsatt rekkefølge av det
som ble gjort ved demonteringen.
Rengjøring av doseringskretsen for
vaskemiddel
Når den daglige arbeidsøkten er avsluttet er
det nødvendig å rengjøre doseringskretsen
for vaskemiddel for å unngå tilstoppinger
følgende måte:
- Frakoble tilførselsrøret for vaskemiddel
(4 Fig.3).
- Frakoble røret for oppsuging av vaske-
middel (6 Fig.4).