Ghibli M 21 I User Manual Page: 45

Ghibli M 21 I User Manual Page: 45
NO - 37
NO
- Kontroller at den lille hendelen (8 Fig.8) er
stilt vertikalt, og sett deretter stoffmunn-
stykket (15 Fig. 8) det ergonomiske
håndtaket (9 Fig. 8) og fest det ved å vri
den lille hendelen (8 Fig. 8) til horisontal
stilling.
Montering av profesjonelt rør for rensing
av stoff (hvis dette finnes).
Etter å ha koblet sugerøret til munnstykket
på beholderen skal du gjøre følgende:.
- Sett stoffmunnstykket (16 Fig. 9) inn i
slangen (17 Fig. 9).
- Koble røret for vaskemiddel (18 Fig. 9) til
hurtigkoblingen (19 Fig. 9) slangen;
for å hekte det av skyves hurtigkoblingen
(19 Fig. 9) mot røret.
Påfylling av vaskemiddeltanken.
- Fjern lokket (20 Fig. 10) og hell vaskemid-
del som er egnet for den overflaten som
skal vaskes ned i tanken (21 Fig. 10).
MERKNAD:
For dosering av vaskemiddelet henvises det
til produsentens instruksjoner.
- Sett tilbake lokket (20 Fig.10)
BRUK AV APPARATET
- Apparatet er utstyrt med hjul og kan derfor
dras bortover med slangen under bruk.
- For å løfte det, setter du fingrene inn un-
der håndtaket (22 Fig.11) som finnes
øvre del av dekselet.
Ingangsetting av apparatet
- Sett støpselet (23 Fig. 12) i stikkontak-
ten.
- Sett bryteren (24 Fig.13) på “I” for å starte
sugemotoren. Lyset på bryteren tennes.
- Sett bryteren (25 Fig.13) på “I” for å starte
vaskemiddelpumpen. Lyset bryteren
tennes.
MERKNAD:
Sugemotoren og vaskemiddelpumpen drives
uavhengig og det er derfor mulig å:
- rense stoff eller gulv/tepper ved å kun
starte vaskemiddelpumpen
- rense og samtidig suge opp væske ved
å starte vaskemiddelpumpen og sugemo-
toren samtidig;
- suge opp væske ved å kun starte suge-
motoren.
MERKNAD:
det ergonomiske håndtaket (hvis dette
finnes) er det mulig å justere sugekraften
med skyvebryteren (26 Fig.14).
Ved å åpne klaffen (27 Fig. 14) senkes su-
gekraften.
Rensing av gulv eller tepper
- For å rense gulv eller tepper er det nød-
vendig å montere røret med ergonomisk
håndtak (9 Fig. 15), forlengerne (10 og 11
Fig. 15) og gulvmunnstykket (13 Fig. 15),
hvis disse finnes.
- Start sugemotoren og vaskemiddelpum-
pen ved å trykke de respektive bry-
terne (24 - 25 Fig.13).
- Trykk knappen (28 Fig.15) for å
sprøyte vaskemiddel, og slipp den opp
for å stoppe sprøytingen. Det er mulig å
blokkere knappen (28 Fig.15) slik at den
forblir inne (kontinuerlig sprøyting av vas-
kemiddel) ved å flytte glideren (29 Fig.15)
mot knappen (28 Fig.15).
Ved å flytte glideren (29 Fig.15) til opprin-
nelig stilling frigjøres knappen og sprøy-
tingen av vaskemiddel stoppes.
- Vaskemiddelet som har blitt sprøytet ut
renser gulvet/teppet, og den skitne væs-
ken blir sugd opp i apparatets tank. Ved
svært mye skitt anbefales det å sprøyte
væskemiddel den skitne overflaten
uten å suge det opp og la det virke i noen
sekunder før man går over en runde til
med rensing og oppsuging.