Ghibli M 21 I User Manual Page: 44

Ghibli M 21 I User Manual Page: 44
NO - 36
ITNO
TEKNISKE
EGENSKAPER
Spenning ................................ Se dataskiltet
Motoreffekt .......................................1200 W
Lydnivå 60 dB(A)
Undertrykk .....................................240 mbar
Tankvolum.............................................. 11 l
Volum vaskemiddeltank ........................... 7 l
Mål ............................530 x 380 x 485H mm
Vekt .................................................. 10,5 kg
Tilbehør ......................................... Ø 36 mm
BRUKSFORMÅL
Dette apparatet har blitt utarbeidet for å ren-
se etter ekstraksjonsprinsippet, og bruker en
sprøyte-/sugeteknikk alle typer stoff, tep-
per, bilseter, gulv, osv...
Det ermulig å bruke det som støvsuger, samt
for større emner og væsker med det nød-
vendige tilbehøret som leveres som ekstra-
utstyr.
Det har kun blitt designet for ovennevnte for-
mål.
FARE:
Produsenten er ikke ansvarlig for eventu-
elle skader som skyldes upassende eller
feil bruk av apparatet.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar
for skader personer og/eller gjenstan-
der som skyldes feil bruk, noe som også
vil medføre at alle garantibetingelser fra-
faller.
FEIL BRUK
Bruk ikke apparatet til:
- Oppsuging av brannfarlige, eksplosive,
etsende eller giftige midler.
- Oppsuging av varme substanser.-
Bruk ikke apparatet med versjonen for
væskesuging for å suge støv og motsatt.
Bruk ikke apparatet i omgivelser utsatt for
eksplosjonsfare.
FORBEREDELSE
APPARAT
Montering av rørene
- Sett hylsen (1 Fig. 1) til sugerøret helt inn
i munnstykket (2 Fig. 1) som finnes
beholderen.
- For å hekte av hylsen (1 Fig. 2) flyttes
den lille hendelen (3 Fig. 2) i retning med
klokken, slik at hylsen deretter kan dras
utover (1 Fig. 2).
- Tilkoble tilførselsrøret (4 Fig. 3) for vas-
kemiddel til hurtigkoblingen (5 Fig. 3); for
å løsne det skyves hurtigkoblingen (5 Fig.
3) innover.
- Tilkoble sugerøret (6 Fig. 4) for vaske-
middel til hurtigkoblingen (7 Fig. 4); for å
løsne det skyves hurtigkoblingen (7 Fig.
4) innover
Montering av rør for rensing av tepper el-
ler gulv (hvis dette finnes).
Etter å ha koblet sugerøret til munnstykket
på beholderen skal du gjøre følgende:.
- Kontroller at den lille hendelen (8 Fig.5)
er stilt vertikalt, og sett deretter den før-
ste forlengeren (10 Fig. 5) slangens
ergonomiske håndtak (9 Fig. 5), og fest
den ved å vri den lille hendelen (8 Fig. 5)
til horisontal stilling.
- Sett den andre forlengeren (11 Fig. 6) på
den første forlengeren (10 Fig. 6) og fest
den ved å trykke på den lille hendelen (12
Fig.6) som beskrevet tidligere for den før-
ste forlengeren.
- Sett gulvmunnstykket (13 Fig. 7) den
andre forlengeren (11 Fig. 7) og fest det
ved å trykke på den lille hendelen (14 Fig.
7) som forklart tidligere.
Montering av rør for rensing av stoff (hvis
dette finnes).
Etter å ha koblet sugerøret til munnstykket
på beholderen skal du gjøre følgende: