Ghibli M 21 I User Manual Page: 39

Ghibli M 21 I User Manual Page: 39
NL
NL - 31
EIGENSCHAPPEN
TECHNISCHE
Spanning ................Zie het gegevensplaatje
Vermogen motor ..............................1200 W
Geluidsniveau ................................60 dB(A)
Onderdruk .....................................240 mbar
Nuttige inhoud tank ................................ 11 l
Inhoud reinigingsmiddeltank .................... 7 l
Afmetingen ................530 x 380 x 485H mm
Gewicht ............................................ 10,5 kg
Accessoires ................................... Ø 36 mm
SOORT GEBRUIK
Dit apparaat is ontworpen voor het reinigen
door middel van besproeiing en verwijdering
van alle soorten stof, vloerbedekking, auto-
stoelen, vloeren, enz...
Met behulp van de op aanvraag leverbare
vereiste accessoires kan het als een stof-
zuiger en een zuiger voor vaste stoffen en
vloeistoffen worden gebruikt.
Het apparaat is uitsluitend voor dit gebruik
ontworpen.
GEVAARLIJK:
De fabrikant acht zich niet verantwoor-
delijk voor mogelijke schade veroorzaakt
door een onjuist of verkeerd gebruik.
Elk ander gebruik ontheft de fabrikant van
de verantwoordelijkheid voor schade aan
personen en/of voorwerpen en zorgt er-
voor dat de garantie erover vervalt.
ONJUIST GEBRUIK
Gebruik het apparaat niet voor:
- Het opzuigen van ontvlambare, ontplof-
fingsgevaarlijke, giftige stoffen.
- Het opzuigen van warme stoffen.
- Gebruik het apparaat in de versie vloei-
stofzuiger nooit als een stofzuiger en om-
gekeerd.
Gebruik het apparaat niet in ontploffingsge-
vaarlijke omgevingen.
VOORBEREIDING
APPARAAT
De slangen monteren
- Breng de mof (1, Afb. 1) van de zuigslang
helemaal aan in de opening (2, Afb. 1)
van de houder.
-
Haal de mof los (1 Afb. 2) los door de hendel
(3 Afb. 2) rechtsom te draaien vervolgens de
mof naar buiten te trekken (1, Afb. 2).
- Sluit de reinigingsmiddel toevoerslang (4
Afb. 3) aan op de snelkoppeling (5 Afb.3);
haak hem los door de snelkoppeling (5
Afb.3) naar binnen te duwen.
- Sluit de reinigingsmiddel zuigslang (6
Afb. 4) aan op de snelkoppeling (7 Afb.4);
haal hem los door de snelkoppeling (7
Afb.4) naar binnen te duwen.
De stugge slang voor het reinigen van
vloerbedekking of vloeren monteren (in-
dien aanwezig).
Verricht de volgende procedure als u de
zuigslang op de opening van het vat heeft
aangesloten:
- Controleer of de hendel (8 Afb.5) in de
verticaal stand gedraaid is. Bevestig ver-
volgens het eerste verlengstuk (10 Afb.5)
aan de ergonomische handgreep (9
Afb.5) van de flexibele slang en zet hem
vervolgens vast door de hendel (8 Afb.5)
in de horizontale stand te draaien.
- Bevestig aan het eerste verlengstuk (10
Afb. 6) het tweede verlengstuk (11 Afb.6)
en zet hem met de hendel (12 Afb.6) vast
op de wijze die voor het eerste verleng-
stuk is beschreven.
- bevestig de vloerzuigmong (13 Afb.7) aan
het tweede verlengstuk (11 Afb.7) en zet
hem vast door op de beschreven wijze
aan de hendel (14 Afb.7) te draaien.
De slang voor het reinigen van stof mon-
teren (inden aanwezig)
Verricht de volgende procedure als u de
zuigslang op de opening van het vat heeft
aangesloten: