Ghibli M 21 I User Manual Page: 105

Ghibli M 21 I User Manual Page: 105
SR
SR - 97
- Proverite da je polugica (8 Sl. 8) u
vertikalnom položaju i potom zakačite
dodatak za tkanine (15 Sl. 8) za
ergonomsku dršku (9 Sl.5) i blokirajte ga
horizontalno okrećući polugicu (8 Sl. 8).
Sastavljanje cevi za profesionalno pranje
tkanina (ukoliko postoje).
Posle povezivanja cevi za usis u otvor
prisutan na telu, postupite kao što sledi:
- Unesite dodatak za tkanine (16 Sl. 9) na
fleksibilnu cev (17 Sl. 9).
- Povežite cev deterdženta (18 Sl. 9)
na brzi priključak (19 Sl. 9) prisutan na
fleksibilnoj cevi; da biste je otkačili gurnite
brzi priključak (19 Sl. 9) prema cevi.
Punjenje rezervoara deterdženta.
- Skinite čep (20 Sl. 10), sipajte u rezervoar
(21 Sl. 10) odgovarajući tekući deterdžent
za površinu koja treba da se pere.
NAPOMENA:
Za doziranje deterdženta pogledajte uputstva
proizvođača.
- Ponovo stavite čep (20 Sl. 10)
UPOTREBA APARATA
- Aparat je opremljen točkovima, pa se
može povlačiti tokom upotrebe uz pomoć
fleksibilne cevi.
- Kada aparat treba da podignete stavite
prste ruke u odgovarajuću ručku (22
Sl. 11) koja se nalazi na gornjem delu
poklopca.
Pokretanje aparata
- Ukopčajte utikač (23 Sl. 12) u utičnicu za
struju.
- Pritisnite prekidač (24 Sl. 13) na "I" da
biste pokrenuli usisni motor; prekidač će
se osvetliti.
- Pritisnite prekidač (25 Sl. 13) na "I" da
biste pokrenuli pumpu deterdženta;
prekidač će se osvetliti.
NAPOMENA:
Rad motora za usisavanje je nezavisan od
pumpe deterdženta; stoga je moguće:
- vršiti pranje tkanina i podova/tepisona
pokretanjem samo pumpe deterdženta;
- prati i istovremeno usisavati tečnosti,
istovremeno pokrećući pumpu
deterdženta i usisavanje;
- usisavati tečnost samo putem motora za
usisavanje.
NAPOMENA:
Na ergonomskoj dršci (ukoliko postoji)
moguće je regulisati snagu usisavanja
povlačenjem selektora (26 Sl.14).
Otvaranjem prozorčića (27 Sl. 14) manja je
snaga usisa.
Pranje podova i tepisona
- Za pranje podova ili tepisona neophodno
je montirati cev sa ergonomskom drškom
(9 Sl. 15), nesavitljive produžetke (10 i 11
Sl. 15) i dodatak za podove (13 Sl. 15),
ukoliko postoje.
- Pritiskom na odgovarajuće prekidače
pokrenite usisavanje i pumpu deterdženta
(24 - 25 Sl. 13).
- Pritisnite dugme (28 Sl. 15) da biste
ispustili deterdžent, otpustite da biste
zaustavili izlaz deterdženta.
Moguće je blokirati dugme (28 Sl.15)
u pritisnutom položaju (stalni izlaz
deterdženta) pomerajući pokretni
pokazivač (29 Fig.15) prema dugmetu
(28 Fig.15).
Postavljajući pokretni pokazivač (29 Sl.
15) u početni položaj dugme se oslobađa
i blokira se izlaz deterdženta.
- Ispušteni deterdžent pere pod /tapison
i prljava tečnost se usisava u rezervoar
aparata.
Za posebno prljave površine
preporučujemo da ostavite deterdžent
na prljavom mestu nekoliko sekundi bez
usisavanja i da potom ponovo pređete to
mesto perući ga i usisavajući.