Ghibli M 21 I User Manual Page: 104

Ghibli M 21 I User Manual Page: 104
ITSR
SR - 96
TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE
Napon..............Pogledajte tablu s podacima
Snaga motora...................................1200 W
Nivo buke .......................................60 dB(A)
Depresija .......................................240 mbar
Korisni kapacitet rezervoara................... 11 l
Kapacitet rezervoara deterdženta ............ 7 l
Dimenzije ..................530 x 380 x 485H mm
Težina .............................................. 10,5 kg
Oprema ......................................... Ø 36 mm
TIP UPOTREBE
Ovaj aparat je osmišljen za pranje prskanjem
svih vrsta tkanina, tepisona, sedišta
automobila, podova, itd.
Moguće je upotrebiti ovaj aparat i kao
usisivač za prašinu i tečnost uz upotrebu
odgovarajuće opreme, dostupne na zahtev.
Aparat je osmišljen samo za ove upotrebe.
OPASNOST:
Proizvođač se neće smatrati odgovornim
za eventualnu štetu koja je posledica
neodgovarajuće ili nepravilne upotrebe.
Svaka druga vrsta upotrebe oslobađa
proizvođača odgovornosti za štetu
nanesenu osobama i/ili stvarima i gubi se
pravo na sve garantne uslove.
NEPRAVILNA UPOTREBA
Ne koristite aparat da biste:
- Usisavali zapaljive, eksplozivne,
korozivne i otrovne supstance.
- Usisavali vruće supstance.
- Ne koristite aparat u verziji za usisavanje
tečnosti da biste usisavali prašinu i
obrnuto.
Ne koristite aparat u u prostorima u kojima
postoji rizik od eksplozije.
PRIPREMA
APARATA
Sastavljanje cevi
- Unesite sve do kraja naglavak (1 Sl. 1)
cevi za usis u otvor (2 Sl. 2) koji se nalazi
na telu.
- Da biste otkačili naglavak (1 Sl. 2) okrenite
polugicu (3 Sl. 2) u smeru kazaljke na
satu i potom povucite naglavak prema
vani (1 Sl. 2).
- Povežite cev (4 Sl. 3) za odvod
deterdženta na brzi priključak (5 Sl. 3);
da biste ga otkačili gurnite u unutrašnjost
brzi priključak (5 Sl. 3).
- Povežite cev (6 Sl. 4) za usisavanje
deterdženta na brzi priključak (7 Sl. 4);
da biste ga otkačili gurnite u unutrašnjost
brzi priključak (7 Sl. 4).
Sastavljanje nesavitljivih cevi za pranje
tepisona ili podova (ukoliko postoje).
Posle povezivanja cevi za usis u otvor
prisutan na telu, postupite kao što sledi:
- Proverite da je polugica (8 Sl. 5) u
vertikalnom položaju i potom zakačite
prvi produžetak (10 Sl. 5) za ergonomsku
dršku (9 Sl.5) fleksibilne cevi i blokirajte je
horizontalno okrećući polugicu (8 Sl. 5).
- Zakačite prvi produžetak (10 Sl. 6) na
drugi produžetak (11 Sl. 6) i blokirajte
ga putem polugice (12 Sl. 6) kao što je
prethodno opisano za prvi produžetak.
- Na drugi produžetak (11 Sl 7) zakačite
dodatak za podove (13 Sl. 7) i blokirajte
ga putem polugice (14 Sl. 7) kao što je
prethodno opisano.
Sastavljanje cevi za pranje tkanina
(ukoliko postoje).
Posle povezivanja cevi za usis u otvor
prisutan na telu, postupite kao što sledi: