Ghibli AS 400 IK HD Energy Guide Page: 13

Ghibli AS 400 IK HD Energy Guide Page: 13
13
SR
IZJAVA O PRIKLADNOSTI
Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po
svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim
modelima koje smo izneli na tržište, odgova-
ra osnovnim zahtevima dole navedenih propisa
Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj
zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše
saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.
Proizvod
Usisavač
MODEL
(pogledajte tabelu na stranici 2-3)
ŠIFRA
(pogledajte tabelu na stranici 2-3)
Odgovarajuće EZ-direktive
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Primenjene usklađene norme
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Primenjeni nacionalni standardi
-
Ime i položaj koji zauzima lice ovlašteno za
potpisivanje Izjave:
Ing. Giuseppe Serafica, Generalni direktor Ghibli
S.p.A. (D.d.)
Potpis ________________
Giuseppe Serafica
Ime i adresa lica ovlaštenog za davanje tehničkog
lista:
Gosp. Luca Lenzi, u preduzeću Ghibli S.p.A.(D.d).,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
Potpis ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013
HR
Izjava o
sukladnosti EZ
Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i
konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara
osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima
u skladu s niže navedenim direktivama Europske
Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju iz-
mjene stroja koja nisu ugovorene s nama.
Proizvod
Usisavač
MODEL
(vidi tablicu na stranici 2-3)
KOD
(vidi tablicu na stranici 2-3)
Odgovarajuće smjernice EZ
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Primijenjene usklađene norme
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Primijenjeni nacionalni standardi
-
Ime i položaj osobe ovlaštene za potpisivanje de-
klaracije
Ing. Giuseppe Serafica, Izvršni direktor Ghibli
S.p.A.
Potpis ________________
Giuseppe Serafica
Ime i adresa osobe koja je ovlaštena za pružanje
tehničke datoteke
Gosp. Luca Lenzi, pri tvrtki Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
Potpis ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013