Ghibli AS 400 IK HD Energy Guide Page: 10

Ghibli AS 400 IK HD Energy Guide Page: 10
10
TR
Uygunluk Beyanı
İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin kon-
septi ve tasarımı ve tarafımızdan piyasaya sürülen
modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden
ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun ol-
duğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda her-
hangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan
geçerliliğini yitirir.
Ürün
Elektrik Süpürgesi
MODEL
(2. 3. sayfadaki tabloya bakınız)
KOD
(2. 3. sayfadaki tabloya bakınız)
İlgili AB yönetmelikleri
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Kullanılmış olan uyumlu standartlar
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Kullanılmış ulusal standartlar
-
Uygunluk Beyanını imzalamaya yetkili kişinin adı
ve pozisyonu
Müh. Giuseppe Serafica, Ghibli S.p.A. Genel Mü-
dürü
İmza ________________
Giuseppe Serafica
Teknik dosyayı tedarik etmeye yetkili kişinin adı ve
adresi
Sig. Luca Lenzi, Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
İmza ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013
SK
VYHLÁSENIE O ZHODE
Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zod-
povedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a
takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným
základným požiadavkám na bezpečnost‘ a ochra-
nu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zme-
ne stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca
toto prehlásenie svoju platnost‘.
Výrobok
Vysávač
MODEL
(pozri tabuľku na strane 2-3)
KÓD
(pozri tabuľku na strane 2-3)
Príslušné Smernice EÚ
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Uplatňované harmonizované normy
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Uplatňované národné normy
-
Meno a funkcia osoby poverené podpísaním vy-
hlásenia o zhode:
Ing. Giuseppe Serafica, Generálny riaditeľ Ghib-
li S.p.A.
Podpis ________________
Giuseppe Serafica
Meno a adresa osoby poverené odovzdaním tech-
nickej brožúry:
Pán Luca Lenzi, spoločnosť Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
Podpis ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013