Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 94

ITBG
BG - 84
ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
Прахосмукачката не рабо-
ти.
Не е натиснат пусковия бу-
тон.
Щепсела не е включен в
контакт.
Няма електрически ток.
Натиснете пусковия бутон.
Въведете щепсела в кон-
такт.
Проверете ел. захранваща
линия.
Засмукването не е задово-
лително.
Хартиената торбичка се
напълни.
Филтриращите елементи
са запушени
Принадлежностите или
маркучите са блокирани
Щуцера на всмукателната
дюза е износен или повре-
ден.
Сменете торбичката колек-
тор на прах.
Почистете филтриращите
елементи.
Проверете и почистете
гъвкавите маркучи и всму-
кателната дюза.
Проверете и сменете щу-
цера.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 84 14/12/12 15.13