Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 93

BG
BG - 83
ЧИСТЕНЕ И ПОДДРЪЖКА
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Преди извършване на каквито и да е
дейности по поддръжка, най напред
извадете щепсела от контакта.
Изваждане и подмяна на хартиена-
та торбичка за прах (ако е приложи-
мо)
- Повдигнете лоста (5 Рис. 2) и отстра-
нете капака (6 Рис. 3), заедно с мото-
ра.
- Извадете филтъра (8 Рис. 4) от поли-
естер.
- Извадете хартиената торбичка за съ-
биране на прах (7 Рис. 4) и го сменете
както е указано по-долу.
- Монтирането се извършва в обратната
последователност.
Демонтиране на резервоара за въз-
становяване
- Повдигнете лоста (5 Рис. 2) и отстра-
нете капака (6 Рис. 3), заедно с мото-
ра.
- Сложете прибора около един канали-
зационен отвор за източване на теч-
ността от възстановителния резерво-
ар. (38 Рис. 18).
- Изчистете вътрешната част на резер-
воара с помощта на водна струя, след
което монтирането се извършва в об-
ратната последователност на демон-
таж.
За приборите предвидени с маркуч за
източване
- Демонтирайте маркуча за източва-
не (36 Рис. 18) от поставката.
- Развинтете бутона (35 Рис. 18), от-
странете капачката (34 Рис. 18) на
маркуча из източване (37 Рис. 18) и
източете течността от възстанови-
телния резервоар (37 Рис. 18).
За приборите предвидени с подвижен
резервоар
- Повдигнете лост (5 Рис. 2) и от-
странете капака (6 Рис. 3) заедно с
двигателя.
- Демонтирайте резервоара чрез на-
тискане на лоста (40 Рис. 19), ако
такъв е наличен.
- Изсипете съдържанието на резер-
воара (39 Рис. 17) с помощта на
дръжката (41 Рис. 20) до пълното
му изпразване.
- Монтирането се извършва в обра-
тната последователност.
Всекидневно почистване
Проверка и почистване на филтъ-
ра от полиестер (ако е наличен)
- Повдигнете лоста (5 Рис. 2) и отстра-
нете капака (6 Рис. 3), заедно с мото-
ра.
- Извадете филтъра (8 Рис. 4) от поли-
естер.
-
Почистете филтъра (Рис. 21) от въ-
трешната част към външната с използ-
ване на въздушна струя; филтъра може
да се изпере (Рис. 21) с топла вода и
да се монтира обратно само след пъл-
ното му изсъхване; ако филтъра е мно-
го мръсен, сложете един нов.
- Монтирането се извършва в обратната
последователност.
Почистване на прибора
- Почистването на корпуса на прибора
се извършва с мокра кърпа с вода или
почистващ препарат.
- Демонтирайте капака по начина указан
преди и почистете вътрешната част на
резервоара за вода, след което изто-
чете водата по начина указан преди.
Монтирането се извършва в обратната
последователност на демонтажа.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прибора не се почиства с водна струя!
Периодични проверки
Проверка на поплавък
- Демонтирайте капака по начина, ука-
зан по горе.
- Проверете ако поплавъка (43 Рис. 22)
не е повреден и се предвижва свобод-
но в определеното му пространство.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 83 14/12/12 15.13