Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 92

ITBG
BG - 82
Прахосмукачка за течности
За приборите оборудвани с подходящи
принадлежности.
- Повдигнете лоста (5 Рис. 2) и отстра-
нете капака (6 Рис. 3) заедно със зад-
вижващата част.
- Отстранете филтъра (8 Рис. 4) от по-
лиестер.
- Извадете хартиената торбичка (7 Рис.
4), ако тази е монтирана.
- Сложете обратно капака и блокирайте
го с помощта на лост (5 Рис. 2).
- Въведете до края маншона (11 Рис. 6)
на смукателния маркуч в дюзата (12
Рис. 6) разположена на резервоара.
- За премахване на маншона (11 Рис. 6)
натиснете и задръжте натиснато коп-
чето (13 Рис. 6) и след това извадете
маншона навън (11 Рис. 6).
- Инсталирайте разширението (14 Рис.
7) на ергономичната дръжка (15 Рис.
7) или на гъвкавия маркуч (16 Рис. 7) в
зависимост от модела.
- Съединете двата твърди съединения
(17 - 18 Рис. 8), така че да съвпадат
двата референтни знака, (19 - 20 Рис.
8), ако такива са налични.
- Монтирайте на твърдото разширение
(21 Рис. 9) наличните принадлежнос-
ти (смукателна дюза, четка за прах,
накрайник за тесни ъгли, накрайник за
под и др.)
ЗАБЕЛЕЖКА:
При моделите с ергономична дръжка е
възможно нагласяване на всмукателна
сила чрез селектора (22 Рис. 10).
Чрез отваряне на прозореца (23 Рис. 10)
се намалява всмукателната сила.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРИБОРА
- Прибора е предвиден с колела, по
този начин е възможно неговото прид-
вижване с помощта на дръжките (26
Рис. 12).
- За транспортиране на прибора въве-
дете пръстите в специално отделено
пространство (28 Рис. 13), разположе-
но на горната част на капака за верси-
ята с един двигател, или ще се прена-
ся от два лица с помощта на дръжките
(27 Рис. 12).
Пускане на прибора
- Въведете щепсела (29 Рис.14) в ел.
контакт.
Версия с един двигател
- Натиснете превключвателя (30 Рис.
15) в позиция “I” за пускане на всмука-
телния двигател, осветлението, ако е
налично на дръжката, ще се включи.
Версия с двоен двигател
- В зависимост от необходимата мощ-
ност е възможно пускането само на
един двигател чрез натискане на бу-
тона (30 Рис. 15) в позиция “I” или на
двата бутона (30 и 31 Рис. 15), ако е
необходима по голяма мощност при
засмукване
Осветлението, ако е налично на дръж-
ката, ще се включи.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато резервоара за възстановяване ще се
напълни, усеща се по-високо ниво на шум
и прибора не засмуква. Отключете прибора
и източете съдържанието на резервоара по
начина описан в съответния раздел.
OТКЛЮЧВАНЕ НА ПРИБОРА
- Поставете превключвателите (30, 31
Рис. 15) в позиция “0” за отключване
на прибора;
- Извадете щепсела (29 Рис. 14) от кон-
такт.
- Съберете захранващия кабел (33 Рис.
16) и го закачете на предназначено за
тази цел място (32 Рис.16).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 82 14/12/12 15.13