Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 91

BG
BG - 81
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Този прибор е проектиран за засмукване
на твърди частици или течности или за
двата вида, в зависимост от техническите
данни, посочени в уводната част на тази
инструкция. Не е позволена никаква друга
употреба.
A ОПАСНОСТ:
Производителят не носи никаква отго-
ворност и не дължи обезщетения при
неподходяща или неправилна употреба.
Всяко друго използване освобождава
производителя от отговорност за те-
лесни повреждания и/или материални
щети и ще доведе до прекратяване на
гаранцията.
НЕПРАВИЛНО
ИЗПОЛЗВАНЕ
Уреда не се използва в следните случаи:
- Засмукване на възпламеними ве-
щества, взривоопасни, корозивни,
токсични.
- Засмукване на горещи течности.
- Не използвайте прахосмукачката за
течности при засмукване на прах и об-
ратно.
Не използвайте уреда във взривоопасни
среди.
ПОДГОТВЯНЕ ЗА РАБОТА
Moнтаж на количката
(за моделите предвидени с количка)
- Поставете количката на земята (1 Рис.
1).
- Монтирайте резервоара ( 2 Рис. 1) на
количката, фиксирайки пластмасовата
поставка ( 3 Рис. 1) на тръбата (4 Рис.
1) на количката.
Прахосмукачка
За уреди с адекватни принадлежности:
- Повдигнете лоста (5 Рис. 2) и отстра-
нете капака (6 Рис. 3) заедно с двига-
теля.
- Отстранете филтъра (8 Рис. 4) от по-
лиестер.
- Проверете, ако във вътрешната част
на уреда е монтирана хартиена тор-
бичка (7 Рис. 4).
- Ако хартиената торбичка не е сложена
(7 Рис. 4) монтирайте я, ако е нужно,
по следният начин:
Сложете хартиената торбичка (7 Рис.
5) върху дюзата (9 Рис. 5), докато
мине скобата (10 Рис.5)
- След това монтирайте филтъра от по-
лиестер (8 Рис. 4).
- Сложете обратно капака и блокирайте
го с помощта на лост (5 Рис. 2).
-
Въведете до края маншона (11 Рис. 6) на
смукателния маркуч в дюзата (12 Рис. 6),
разположена върху резервоара.
- За премахване на маншона (11 Рис. 6)
натиснете и задръжте натиснато коп-
чето (13 Рис. 6) и след това извадете
маншона навън (11 Рис. 6).
- Инсталирайте разширението (14 Рис.
7) на ергономичната дръжка (15 Рис.
7) или на гъвкавия маркуч (16 Рис. 7) в
зависимост от модела.
- Съединете двате твърди съединения
(17-18 Рис. 8), така че да съвпадат
двата референтни знака, (19 - 20 Рис.
8), ако такива са налични.
- Монтирайте на твърдото разширение
(21 Рис. 9) наличните принадлежнос-
ти (смукателна дюза, четка за прах,
накрайник за тесни ъгли, накрайник за
под и др.)
ЗАБЕЛЕЖКА:
При моделите с ергономична дръжка е
възможно нагласяване на всмукателна
сила чрез селектора (22 Рис. 10).
Чрез отваряне на прозореца (23 Рис. 10)
се намалява всмукателната сила.
Свързване на електрическата четка
За приборите които имат вграден ел. кон-
такт:
- Повдигнете капака (24 Рис. 11).
- Поставете щепсела в контакта (25
Рис. 11), разположен на капака на пра-
хосмукачката (максимална сила 200
W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 81 14/12/12 15.13