Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 9

0 - 9
IT
Italiano .............................................................I -1
(Istruzioni originali)
EN
English ........................................................EN -5
(Translation of original instructions)
FR
Français ...................................................... FR -9
(Traduction des instructions d’origine)
DE
Deutsch .....................................................DE -13
(Übersetzung der Originalanleitung)
ES
Español ..................................................... ES -17
(
Traducción de las instrucciones originales
)
PT
Português .................................................. PT -21
(Tradução das instruções originais)
NL
Nederlands ................................................ NL -25
(Vertalinig van de originele instructies)
NO
Norsk ........................................................ NO -29
(Oversettelse av originalinstruksjonene)
DK
Dansk ........................................................DK -33
(Oversættelse af original vejledning)
SV
Svenska .................................................... SV -37
(Översättning av originalinstruktionerna)
PL
Polski ......................................................... PL -41
(Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji obsługi)
CS
 ........................................................CS -45
(Překlad originálního návodu)
SK
 ................................................. SK -49
(Preklad originálnych pokynov)
TR
Türkçe ....................................................... TR -53
(Orijinal talimatların çevirisi)
HU
 ......................................................HU -57
(Eredeti utasítások fordítása)
RO
 .................................................... RO -61
(Traducerea instrucţiunilor originale)
EL
 .................................................... EL -65
()
RU
Русский .....................................................RU -69
(Перевод оригинальной инструкции)
HR
Hrvatski .....................................................HR -73
(Prijevod originalnih uputa)
SR
Srpski ........................................................SR -77
(Prevod originalnih uputstava)
BG
 .................................................BG -81
(Превод на оригиналната работна инструкция)
ET
Eesti .......................................................... ET -85
(Tõlge algupärase kasutusjuhendi )
FI
Suomi ..........................................................FI -89
(Käännös alkuperäisten ohjeiden )
LV
Lietuviešu .................................................. LV -93
(Tulkojums no oriģinālvalodas instrukciju)
LT
Lietuvos ......................................................LT -97
(Originalios instrukcijos vertimas)
SL
Slovensko ................................................ SL -101
(Prevod izvirnih navodil )
AR
................................................................ AR -105

( )
Copertina AS classic line-2012_CS6.indd 9 14/12/12 15.26