Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 87

SR
SR - 77
TIP UPOTREBE
Ovaj uređaj bio je proizvođen kako bi usisivao
tečne ili solidne supstance, u skladu sa
tabelom tehničkih podataka iz uputnog dela
knjige. Bio je proizvođen samo za tu svrhu.
OPASNOST:
Proizvođač se neće smatrati odgovornim
za štetu koja je posledica nepravilne ili
neprikladne upotrebe.
Svaka druga vrsta upotrebe oslobađa
proizvođača odgovornosti za štetu
nanesenu osobama i/ili stvarima i gubi se
pravo na sve garantne uslove.
NEPRAVILNA UPOTREBA
Ne koristite aparat da biste:
- Usisavali zapaljive, eksplozivne,
korozivne i otrovne tečnosti.
- Usisavali vruće supstance.
- Ne koristite aparat u verziji za usisavanje
tečnosti da biste usisavali prašinu i
obrnuto.
Ne koristite aparat u prostorima u kojima
postoji rizik od eksplozije.
PRIPREMA
APARATA
Montaža kolica
(za modele opremljene korpu)
- Stavite kolica na zemlji (1 Sl. 1).
- Stavite kućište (2 Sl. 1) na kolicima ,
fiksirajte podlogu u plastiku (3 Sl. 1) sa
šipke (4 Sl. 1) kolica.
Usisivač za prašinu
Za aparate s odgovarajućom opremom.
- Otkačite polugice (5 Sl. 2) i skinite
poklopac (6 Sl. 3) zajedno sa grupom
motora.
- Izvadite poliesterski filter (8 Sl. 4).
- Proverite, ako je slučaj, dali se u
unutrašnjim delu uređaja nalazi džak od
hartije (7 Sl. 4).
- U slučaju ako se džak od hartije (7 Sl. 4)
ne nalazi gde treba , montirajte džak u
skladu sa sledećim redosledom :
Montirajte džak od hartije (7 Sl. 5) u
utičnici (9 Sl. 5) sve do kada ne pređe
preko kragne (10 Sl. 5).
- Ponovo postavite poliesterski filter (8 Sl.
4).
- Ponovo postavite poklopac i blokirajte ga
uz pomoć polugica (5 Sl. 2).
- Umetnite naglavak sve do kraja (11 Sl.
6) cevi za usis u otvor (12 Sl. 6) koji se
nalazi na telu.
- Da biste oslobodili rukav (11 Sl. 6)
pritisnite i držite taster (13 Sl. 6) , zatim
povucite spoljni rukav (11 Sl. 6).
- Kombinirajte ergonomski držač (15 Sl.
7) ili fleksibilnu cev (16 Sl. 7) zavisno od
modela , sa predužetkom (14 Sl. 7).
- Pridružite dva kruta ekstenzije (17-18 Sl.
8) po podudarati dve reference (19-20 Sl.
8), ako postoji.
- Montirajte na tvrdom predužetku (21 Sl.
9) željeni pribor ( deo za usisivanje , četku
za prašinu , pribor za tesne prostore , deo
za podove itd).
NAPOMENA:
Za modele koje imaju u sastavu ergonomski
držač , moguće je podešavanje snage
usisivanja kroz akcionisanje selektora (22 Sl.
10).
Kroz otvaranje prozora (23 Sl. 10).
Konektiranje električne četke.
Za uređaje opremljene sa utičnicom:
- Podignite poklopac (24 Sl. 11).
- Priključite utikač električne četke (25
Sl. 11) koja se nalazi u gornjem delu
usisivaća ( maksimalna dopunjena snaga
200 vati).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 77 14/12/12 15.13