Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 85

HR
HR - 75
Uklanjanje i zamjena papirnate vreći-
ce za sakupljanje prašine (ako je ima)
- Otkvačite ručice (5 Sl. 2) i odstranite po-
klopac (6 Sl. 3) zajedno s motornom jedi-
nicom.
- Odstranite poliesterski filtar (8 Sl. 4).
- Izvadite đak od hartije za sakupljanje pra-
šine (7 Sl. 4) i zamenite ga u skladu sa
gore pomenutim uputstvima.
- Ponovno sve spojite obrnutim slijedom u
odnosu na postupak rastavljanja.
Pražnjenje spremnika za prljavu vodu
- Oslobodite držač (5 Sl. 2) i uklonite gornji
deo (6 Sl. 3) zajedno sa motorom.
- Stavite ga odozgor otvora za odvod i
ispraznite tečnost iz rezervoara za opo-
ravak (38 Sl. 18).
- Čistite unutrašnjost rezervoara sa vodom
i onda montirajte sve ponovo u skladu sa
odgovarajućim procedurama.
Za uređaje opremljene sa crevom za
odvod
- Oslobodite cev za odvod (36 Sl. 18) i
njegovu podlogu.
- Odvrnite dugme (35 Sl. 18) uklonite
poklopac (34 Sl. 18) creva za odvod
(37 Sl. 18) i ispraznite tečnost iz re-
zervora za oporavak (37 Sl. 18).
Za uređaje opremljene rezervorom za
naginjanje
- Oslobodite držač (5 Sl. 2) i uklonite
gornji deo (6 Sl. 3) zajedno sa moto-
rom.
- Otvorite deo za blokiranje rezervora,
uz pomoć držača (40 Sl. 19) ako po-
stoji.
- Podignite rezervor (39 Sl. 17) uz po-
moć odgovarajućeg držača (41 Sl.
20) sve do konačnog izpražnjenja.
- Montirajte sve ponovo u skladu sa od-
govarajućim procedurama.
Dnevno čišćenje
Provjera i čišćenje poliesterskog
filtra (ako ga ima)
- Otkvačite ručice (5 Sl. 2) i odstranite po-
klopac (6 Sl. 3) zajedno s motornom jedi-
nicom.
- Odstranite poliesterski filtar (8 Sl. 4).
- Očistite filtar (Sl. 21) mlazom zraka iznu-
tra prema van. Filtar se može prati (Sl.
21) u mlakoj vodi i potom ponovno posta-
viti tek nakon što se potpuno osušio. Ako
je previše prljav, treba ga zamijeniti
- Ponovno sve spojite obrnutim slijedom u
odnosu na postupak rastavljanja.
Čišćenje uređaja
- Tijelo uređaja čistite krpom navlaženom
vodom ili neutralnim deterdžentom.
- Uklonite gornji deo, u skladu sa uputstvi-
ma i čistite unutrašnjost rezervora sa vo-
dom i nakon toga izpraznitega u skladu
sa uputstvima.
Montirajte sve ponovo u skladu sa odgo-
varajućim procedurama.
OPASNOST:
Ne perite uređaj mlazovima vode.
Periodične provjere
Proverite funkcionalnost plovila
- Uklonite gornji deo u skladu sa uputstvi-
ma.
- Proverite ako je plovilo (43 Sl. 22) u do-
brom stanju i dali se slobodno mrda u
svojim prostoru.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 75 14/12/12 15.13